Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1056. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2008, stran 2679.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 13. redni seji dne 13. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bovec za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    7.624.237,47
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         3.618.584,00
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    2.866.304,00
    700 DAVKI NA DOHODEK          2.197.193,00
    IN DOBIČEK
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE          315.111,00
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN       334.000,00
    STORITVE
71   NEDAVČNI PRIHODKI             752.280,00
    (710+711+712+713+714)
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          597.730,00
    IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE          3.300,00
    712 DENARNE KAZNI              6.000,00
    713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN      82.250,00
    STORITEV
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        63.000,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     455.263,00
    720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     218.728,00
    SREDSTEV
    722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    236.535,00
    NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
73   PREJETE DONACIJE (730+731)             0
    730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
    VIROV
74   TRANSFERNI PRIHODKI           2.856.837,47
    740 TRANSFERNI PRIHODKI         2.854.859,12
    IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
    741 PREJETA SREDSTVA            1.978,35
    IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.
    PRORAČ. EU
78   782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU ZA     693.553,00
    STRUKTURNO POLITIKO
II.   SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43)       8.397.659,57
40   TEKOČI ODHODKI             1.318.190,52
    (400+401+402+403+409)
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        304.905,00
    ZAPOSLENIM
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA       66.615,52
    SOCIALNO VARNOST
    402 IZDATKI ZA BLAGO           921.200,00
    IN STORITVE
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        14.000,00
    409 SREDSTVA, IZLOČENA           11.470,00
    V REZERVE
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   1.438.603,00
    410 SUBVENCIJE               32.000,00
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       514.788,00
    GOSPODINJSTVOM
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM         124.065,00
    ORGANIZAC. IN USTANOVAM
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     767.750,00
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       4.928.151,05
    420 NAKUP IN GRADNJA          4.928.151,05
    OSNOVNIH SREDSTEV
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          712.715,00
    (431 + 432)
43   INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.       585.403,00
    OSEBAM, KI NISO PR. POR.
    432 INVESTICIJSKI TRANSFERI        127.312,00
    PRORAČUNSKIM
    UPORABNIKOM
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK           –773,422,10
    (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
    (prih.-odhod.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      9.750,00
    PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751)
    750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      7.750,00
    752 KUPNINE IZ NASLOVA           2.000,00
    PRIVATIZACIJE
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE         51.550,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     50.000,00
    442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ        1.550,00
    NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.   PREJETA MINUS DANA            –41.800,00
    POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           23.826,00
    550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        23.826,00
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA    –839.048,10
    RAČUNIH)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE             –23.826,00
    (VII. – VIII:)
XI.   NETO FINANCIRANJE             773.422,10
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU     839.048,10
    PRET. LETA
------------------------------------------------------------
Sestavni deli Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2008 so:
a) Splošni del proračuna Občine Bovec za leto 2008
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja
b) Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
c) Načrt razvojnih programov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in o njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 4.500 EUR. Oblikuje se kot račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 EUR odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pismenem soglasju ministrstva pristojnega za finance.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.