Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3079/08 , Stran 1149
1. Predmet javnega zbiranja ponudb so sledeče nepremičnine: – poslovni prostor v centru Trbovelj (na glavni tržnici), v izmeri 40,67 m2, ki mu je na podlagi odločbe GURS št. 02132-00103/2007-2, dodeljena IŠ 1871-3082-6 (v nadaljevanju: poslovni prostor). Poslovni prostor se nahaja v stavbi, ki leži na parc. št. 351/106 in 351/108, k.o. Trbovlje. Poslovni prostor obsega dve sobi z odložnim prostorom in WC-jem, – dva apartmaja na Rogli, vsak s kvadraturo 22,50 m2. Locirana sta v pritličju apartmajske hiše Gaber, drug poleg drugega, z atrijem, ki se nahajata na parc. št. 1095/9-del, k.o. Hudinja (v nadaljevanju: apartmaja). Hiša je sestavni del apartmajskega naselja pod hotelom TRC Rogla. 2. Izklicna cena za: – poslovni prostor je 40.074,75 €, – vsak posamezni apartma je 50.017,12 €, torej za oba skupaj 100.034,24 €. Družba M&P je v pretežni državni lasti, zato se navedene nepremičnine prodajajo skladno z uredbo o prodaji državnega premoženja in skladno z uredbo o načinu prodaje državnega premoženja. 3. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% vrednosti izklicne cene za vsako nepremičnino, za katero oddajajo ponudbe. Varščino vplačajo na TRR M&P d.o.o. št.: 26330-0019594707, najkasneje do 3. 4. 2008. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim neuspelim pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 4. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – navedbo cene, ki se jo ponuja za odkup, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo, v kolikor gre za nakup preko pooblastila, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedba TRR za primer vračila varščine, – davčna, matična in telefonska številka. 5. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom prodajno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana, – davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni prodajni pogodbi in plačani kupnini poda kupec, – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena: najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe, in sicer na transakcijski račun 26330-0019594707. Plačilni rok 8 dni je fiksen in tudi bistvena sestavina pogodbe. 7. Lastninska pravica: plačilo kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah. 8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti vročena organizatorju tako da organizator razpolaga z njo najkasneje do 4. 4. 2008, do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov organizatorja: Metropola d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 4. 4. 2008 do 12. ure, vročene organizatorju v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb – nepremičnine M&P – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku, nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 2008 ob 12.15, na sedežu podjetja Metropola d.o.o., Ljubljana. 9. Zemljiška knjiga: prodajalec opozarja na dejstvo, da je zemljiška knjiga neurejena, vendar da pa razpolaga z vsemi izvirniki pogodb, na podlagi katerih je prodajalec pridobil lastninsko pravico. 10. Pridržek na dopolnitev ponudbe: prodajalec si pridržuje pravico, da lahko ponudnike, med katerimi je, po mnenju prodajalca, majhna razlika v dani ponudbi, pozove na dopolnitev ponudb, v smislu dosege najvišje cene. 11. Informacije: vse informacije v zvezi s samo prodajo predmetnih nepremičnin se dobijo pri nepremičninski agenciji Metropola d.o.o., Ljubljana, nepremičninski posrednik: Matic Romšak, tel. 051/604-218 ali na mail: matic.romsak@metropola.si. Ogled nepremičnin bo, po dogovoru, možen v sredo, 2. 4. 2008, med 12. in 13.30.