Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3200/08 , Stran 1101
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 200.000,00 EUR, za katere bo RRA Mura d.o.o., Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini do 80% kreditnega zneska, vendar garancija ne more presegati zneska 45.500,00 EUR. 2. Pogoji za dodeljevanje 2.1. Krediti: – maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja znaša 62.600,00 EUR, v tehnološko zahtevnejših projektih do 83.460,00 EUR; – maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja znaša 20.865,00 EUR; – doba vračanja kredita je do največ 5 let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev. 2.2. Obrestne mere: – obrestna mera za kredite znaša 3,70% letno nominalno, nespremenljiva pri NLB d.d. Podružnica Pomurje, – obrestna mera za kredite znaša 6 mes. Euribor + 1,1% pri NKBM d.d. Podružnica Pomurje, – obrestna mera za kredite znaša 1 mes. Euribor + 0,85% pri Banki Koper d.d. PE Murska Sobota, – obrestna mera za kredite znaša 3 mes. Euribor +1,5% naprej oziroma 3 mes. CHF Libor + 1,8% naprej pri Raiffeisen banki PE Murska Sobota, – obrestna mera za kredite znaša 6 mes. Euribor + 1,5% do 1,6% pri A banki d.d. Ekspozitura Murska Sobota. 2.3 Garancije: – prosilec vloži vlogo za garancijo RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje hkrati z vlogo za kredit; – garancija RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje se lahko odobri do višine 80% kreditiranega zneska, vendar ne more presegati zneska 45.500,00 EUR; – prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje s poroki na podlagi notarskega sporazuma ali osebno menico ali drugimi vrednostnimi papirji. 3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene: – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov; – stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov; – stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev; – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja). 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: – so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o.; – med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev; – za zavarovanja kredita z garancijo RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje. 5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti / Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih: – Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, tel. 02/530-82-00. Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota. 6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2008. 7. Obravnava vlog Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala. O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke. Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen. 8. Ostale informacije Vse ostale informacije dobijo prosilci na: – Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, tel. 02/530-82-00, kontaktna oseba: Marko Močnik in Borut Zrim; – RRA Mura d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota, tel. 02/536-14-67, kontaktna oseba: Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši.