Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1074. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru, stran 2709.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (v nadaljevanju OPPN)
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN se nanaša na območje veljavnega zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec je obravnavano območje opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja namenjeno za centralne dejavnosti (trgovina, storitve, kultura), športno-rekreacijske dejavnosti, dejavnosti šole ter stanovanjem.
Pretežni severni del ureditvenega območja OPPN je še nerealiziran in v naravi predstavlja obdelovalna kmetijska zemljišča. Območje s treh strani obkrožajo prometnice.
Širše območje je prometno zelo obremenjeno, obstoječa prometna infrastruktura pa sedanjim prometnim tokovom ne zadošča več.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Izboljšanje prometnih tokov, prometnega reda in prometne varnosti v območju OPPN ter širšem območju z vključitvijo nove povezovalne ceste (med regionalno cesto in južno ležečo Savinjsko ulico) in predvidenih krožišč na omenjenih cestah;
– Preureditev rekreacijskih in športnih površin.
Pravna podlaga:
– Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02);
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 31/96);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 63/01).
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je treba opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru se nanašajo predvsem na:
– Vključitev povezovalne ceste vključno s predvidenima krožiščema na regionalni in lokalni cesti;
– Vključitev preureditve parkirnih površin, cestnega priključka k osnovni šoli, preureditev igrišča ob osnovni šoli ter preureditve in razširitve lokalne ceste (Savinjska ulica in del Šolske ulice) v območju OPPN;
– Potrebne preureditve v območju OPPN na delu regionalne ceste skozi Šempeter ter preureditve na lokalni cesti (Savinjska ulica in del Šolske ulice) zaradi umestitve predvidenih krožišč ter drugih predvidenih ureditev na teh cestah;
– Preureditev oziroma preoblikovanje objektov C3 in C4 iz veljavnega prostorskega načrta skladno z novo predvideno ureditvijo tega dela območja;
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev območja, kjer je to zaradi novih predvidenih ureditev to potrebno.
Okvirno ureditveno območje:
Območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru leži v centralnem delu naselja Šempeter. Obravnavano območje predvidenih sprememb in dopolnitev ZN je okvirno opredeljeno z mejo iz veljavnega prostorskega izvedbenega načrta z min. razširitvami tako, da so v območje vključene še naslednje ureditve:
– Ureditev predvidenega krožišča na regionalni cesti (jugozahodno od trgovine SPAR);
– Ureditev predvidenega krožišča na lokalni cesti (jugovzhodno od osnovne šole);
– Preureditev parkirnih površin na zahodnem robu območja in cestnega priključka k osnovni šoli.
Okvirna velikost celotnega ureditvenega območja je cca. 8,5 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07);
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04),
– Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 31/96); PROFIL d.o.o. Velenje, št. projekta 40/94, izdelano v juniju 1995,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 63/01); RC-IUP d.o.o. Celje, št. projekta 33/2000, izdelano v septembru 2000,
– Ureditev igrišča ob osnovni šoli Šempeter (Idejna zasnova, ki jo je v marcu 2007 izdelal SAVINJAPROJEKT GIZ Žalec, št. projekta 27/07),
– Idejni projekt krožišča in povezovalne ceste v ZN oskrbnih dejavnosti in stanovanj v Šempetru (Idejni projekt, ki ga je v letu 2007 izdelala Projektiva Inženiring d.d. Celje),
– Geodetski načrt v merilu 1 : 500 (št. geod. načrta GEOPROJEKT2007-021SI, ki ga je v letu 2007 izdelal GEOPROJEKT d.o.o. iz Žalca),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu.
– Pošiljanje sklepa o pripravi OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor RS (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora, in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor RS ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan Občine Žalec nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– KS Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor RS, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec, župan pa ga po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec.
– Občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
3. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
5. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
6. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
8. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
9. Telekom Slovenije, PE Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
11. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
12. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana,
13. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
14. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
15. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
16. Krajevna skupnost Šempeter,
17. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni Center Planiranje d.o.o., Celje. Načrtovalec mora imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pobudnika in hkrati pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzel načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0005/2007-2/4
Žalec, dne 5. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.