Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 183/08 Ob-3254/08 , Stran 1164
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 183/08 z dne 19. 3. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 1 v velikosti 80,22 m2, v pritličju stanovanjskega bloka Kajuhova ulica 5, v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1294/1, k.o. Koroška vrata, parcelna številka pripisana vl. št. 1404 in katero je zastavitelj Sagadinj Samo v izključno last pridobil na podlagi darilne pogodbe z dne 25. 2. 2004, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 12. 3. 2008 in kar vse je bilo sklenjeno z darovalko Sagadinj Sonjo, zastavljena v korist banke – upnice Probanka d.d., s sedežem na naslovu Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična številka 5459702, ID za DDV SI 42820600, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 60.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka vsoti referenčne obrestne mere Euribor za šestmesečno obrestno obdobje, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 4,437% in obrestnega dodatka v višini 2,20% letno – skupna obrestna mera znaša na dan sklenitve pogodbe 6,637% letno; z zamudnimi obrestmi, ki se spreminjajo z vsakokrat veljavnimi predpisi in trenutno znašajo 12% letno, z vračilom glavnice v 12 zaporednih mesečnih anuitetah, ki dospevajo v plačilo do vsakega zadnjega dne v mesecu; z možnostjo enostranskega razdora oziroma odstopa od predmetne kreditne pogodbe s strani banke – upnice v primerih, natančno navedenih v kreditni pogodbi št. P00588/08; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 31. 8. 2009 – oziroma na odpoklic upnice.