Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1065. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, stran 2691.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 104/92 – odločba US RS, Uradni list RS, št. 8/96, 18/98, 34/98 – odločba US RS, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/19 – popr.)), 101/99, 215/96 – odločba US RS, 22/00 – ZJS, Uradni list RS, št. 64/01, 101/01, 68/98 – odločba US RS, Uradni list RS, št. 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05, 240/04 – odločba US RS, Uradni list RS, št. 129/06, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, RS 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97, 100/05) ter 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Občina Kostanjevica na Krki, s sedežem Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: javni zavod).
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status javnega zavoda
2. člen
Javni zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Jožeta Gorjupa.
Sedež javnega zavoda je: Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki.
V sestavo OŠ Jožeta Gorjupa sodi enota vrtca.
3. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
2. Pečat javnega zavoda
4. člen
Javni zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime: Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, in sedež: Kostanjevica na Krki.
Javni zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja javni zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem, varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja javni zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Ravnatelj/ica šole sprejme pravilnik o številu posameznih pečatov, njihovi uporabi, načinu varovanja, uničevanja ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
5. člen
Javni zavod zastopa in predstavlja ravnatelj/ica.
Ravnatelj/ica javnega zavoda zastopa in predstavlja javni zavod brez omejitev.
Ravnatelj/ica lahko za zastopanje ali predstavljanje javnega zavoda v posameznih zadevah pooblasti drugega delavca javnega zavoda.
6. člen
Za javni zavod podpisujejo ravnatelj/ica in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Upravo Republike Slovenije za javna plačila podpisujejo javni zavod ravnatelj/ica, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih določi ravnatelj/ica.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
7. člen
Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb javnega zavoda se določi s posebnim sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Kostanjevica na Krki, Malence, Sajevce, Karlče, Slinovce, Jablance, Avguštine, Oštrc, Dolšce, Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrtača, Orehovec, Globočice, Podstrm, Ivanjše, Kočarija, Grič, Velike Vodenice, Male Vodenice, Ržišče, Zaboršt, Dobe, Dobrava, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik in za opravljanje javno veljavnega programa za predšolske otroke Občine Kostanjevica na Krki.
9. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – Dejavnost vrtca in predšolske vzgoje,
– M780.103 – Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
– M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.,
– K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.120 – Računovodske oziroma knjigovodske dejavnosti,
– K/74.871 – Prirejanje razstav, seminarjev in kongresov,
– H/55.220 – Storitve kampov,
– H/55.239 – Prenočišča,
– H/55.520 – Priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.510 – Storitev menz,
– I/60.220 – Storitve taksistov,
– I/60.230 – Drug kopenski potniški prevoz,
– O/92.320 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 – Dejavnost knjižnic,
– O/92.610 – Druge športne dejavnosti,
– DE/22.110 – Izdajanje publikacij,
– DE/22.120 – Izdajanje časopisov.
10. člen
Poleg, v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti, opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
11. člen
Javni zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Enota vrtca izvaja predšolsko vzgojo za otroke do vstopa v šolo.
Javni zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja javni zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela, ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
12. člen
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
13. člen
Javni zavod ima organe, določene z zakonom.
Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– svet staršev,
– strokovni organi:
   – učiteljski zbor,
   – vzgojiteljski zbor,
   – oddelčni učiteljski zbor,
   – strokovni aktivi,
   – razredniki.
14. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed članov, ki je praviloma predstavnik delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev v svet zavoda volijo delavci zavoda.
Predstavnike zaposlenih volijo delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki je določen z zakonom in tem odlokom.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed kandidatov, ki jih predlagajo starši na skupnem roditeljskem sestanku. Volitve so praviloma tajne, razen če svet staršev odloči drugače. Za volitve predstavnikov staršev v svet javnega zavoda se analogno uporabljajo določila o volitvah predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda.
15. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda s sklepom najkasneje 60 dni pred iztekom mandata. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v javnem zavodu.
Hkrati s sklepom mora biti določen tudi rokovnik za izvedbo volitev, imenuje se volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole ob njegovem konstituiranju.
Volilna komisija ima predsednika, namestnika, dva člana in njuna namestnika.
Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu javnega zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta javnega zavoda ima najmanj 10% delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet javnega zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko odloči, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.
O poteku volitev na volišču se zapiše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
19. člen
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje volilno komisijo v skladu s petnajstim členom tega odloka.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
20. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
21. člen
V enoti vrtca se zagotovi pedagoško vodenje v skladu z veljavnimi predpisi.
Enota vrtca pri šoli ima lahko pomočnika/co ravnatelja/ice.
Imenuje in razrešuje ga/jo ravnatelj/ica šole izmed delavcev enote vrtca.
Pomočnik/ca ravnatelja/ice opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj/ica z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere jo/ga pisno pooblasti ravnatelj/ica, predvsem pa:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu enote vrtca.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
22. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo javnega zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva in premoženje, s katerim je javni zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
23. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki v skladu z zakoni, s prispevki staršev ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v javnem zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti javnega zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
24. člen
Za nadstandardne storitve lahko javni zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Javni zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda vzgoje in varstva, pouka in drugih vsebin dejavnosti javnega zavoda.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki javnega zavoda.
Predstavnike javnega zavoda predlaga svet javnega zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM
25. člen
Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov del javnega zavoda s plani in programi občine,
– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
26. člen
Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa javnega zavoda in letnega delovnega načrta,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti občine,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
VII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
27. člen
Splošne akte javnega zavoda sprejema svet javnega zavoda ali ravnatelj/ica. Razmejitve pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov javnega zavoda se določi s pravili javnega zavoda.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
28. člen
Ravnatelj/ica šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki ga je na svoji seji dne 4. 9. 1997 sprejel Občinski svet Občine Krško in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/97 in Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki ga je Občinski svet Občine Krško sprejel na seji 19. 6. 2006 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/06.
Javni zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
30. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, nato se konstituira nov svet šole v skladu s tem odlokom.
31. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata. Pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem z zakonom.
32. člen
Ravnatelj/ica je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno v zvezi z vpisom sprememb v sodni register ter ostale naloge, da javni zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet javnega zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka oziroma po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
33. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem, pod št. 96/98.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-2/2008
Kostanjevica na Krki, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.