Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 200/08 Ob-3243/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 200/08, DK 9/08 z dne 10. 3. 2008, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 6 v izmeri 72,55 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Matije Tomca 2, Domžale, ki stoji (kot izhaja iz potrdila GURS št. 90212-48/2008-2 z dne 13. 2. 2008, na parc. št. 3894/3, 3906/2 in 3907/3, vse k.o. Domžale), s pripadajočo kletjo in sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljev Vajzman Gregorja in Simončič Špele, in sicer vsakega do idealnega solastniškega deleža 1/2, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini 157.000,00 CHF s pp.