Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 173/08 Ob-3245/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 173/08 z dne 14. 3. 2008, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 5 v I. nadstropju objekta E, v izmeri 86,90 m2, v objektu na naslovu Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor, ležečem na parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje in katero je zastavitelj pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 2. 2008, ki jo je sklenil s prodajalcem – družbo Telem d.o.o., Maribor, mat. št. 5625831, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 84.000,00 CHF s pripadki in pogodbeno obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka 3 mesečnemu liborju CHF + 2,20% letno; v primeru neporavnanja zapadlih obveznosti po predmetni kreditni pogodbi zaračunava upnica zamudne obresti po srednjem tečaju Banke Slovenije, od dneva zapadlosti do dneva plačila skladno s predpisom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z možnostjo upnice zahtevati takojšnje vračilo celotnega še neplačanega zneska kredita skupaj z vsemi pripadki v primerih, natančno navedenih v pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 61/10926/08-105 in rokom vračila kreditnega zneska do dne 22. 2. 2013, pod pogoji, kot je to navedeno v pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 61/10926/08-105 – oziroma na odpoklic upnice.