Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3222/08 , Stran 1106
Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.1. »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«. 1. Naročnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik: naročnik javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana (v nadaljevanju JAPTI). Agencija nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi agenta. 2. Namen razpisa Namen razpisa je povečati kakovost in praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi instituti, univerzami ter gospodarstvom. Razpis je usmerjen v krepitev človeških virov za potrebe gospodarstva s spodbujanjem povečevanja deleža vrhunsko izobraženega in visoko kvalificiranega osebja v gospodarstvu, s poudarkom na razvoju naravoslovno-tehničnih znanj v gospodarstvu. V okviru tega razpisa se spodbuja mobilnost visokokvalificiranega osebja in s tem prenos znanja v naše gospodarstvo. Razpis omogoča podjetjem, ki v RS opravljajo poslovno dejavnost, da pridobijo ustrezne vrhunske kadre tako iz Slovenije kakor tudi iz tujine. 3. Cilj razpisa: cilj razpisa je letno podpreti vsaj 30 prehodov visoko kvalificiranega osebja iz znanosti v gospodarstvo in vsaj 30 prehodov visokokvalificiranega osebja iz velikih podjetij v mikro, mala in srednje velika podjetja in jim zagotoviti kakovostna delovna mesta v podjetjih, ki bodo omogočala učinkovitejšo uporabo znanja za gospodarsko rast in razvoj. 4. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje zaposlitve visokokvalificiranega osebja. Sofinanciranje predmeta razpisa se izvaja v dveh ločenih sklopih, in sicer: Sklop A: sofinanciranje zaposlitve visoko kvalificiranega osebja, ki se bo s prehodom iz univerz in raziskovalnih organizacij (raziskovalna organizacija iz RS mora biti neprofitna v smislu, da ni registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 10/08, 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju: institucij znanja, zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje do 24 mesecev od datuma nastopa dela ob pogoju, da je po preteku sofinanciranja le-to v rednem delovnem razmerju še vsaj 12 mesecev. Kot visokokvalificirano osebje se v tem sklopu pojmujejo magistri (z znanstvenim magisterijem), doktorji znanosti in mladi raziskovalci v zaključni fazi pridobitve znanstvenega naziva oziroma enakovredna stopnja izobrazbe. Sklop B: sofinanciranje zaposlitve visoko kvalificiranega osebja, ki se bo s prehodom iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje velikih podjetjih za obdobje do 24 mesecev od datuma nastopa dela ob pogoju, da je po preteku sofinanciranja le-ta v rednem delovnem razmerju še vsaj 12 mesecev. Prijavitelj lahko v okviru tega razpisa prijavi za sofinanciranje zaposlitve več oseb, vendar mora za vsakega posameznika priložiti posebno vlogo. Podjetje se lahko prijavi na oba sklopa, vendar z različnimi osebami (z eno osebo se lahko prijavi na le en sklop). 5. Upravičeni prejemniki sredstev Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so: sklop A: gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 –popr., 10/08, 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju ZGD-1A, sklop B: mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja/MSP), registrirani po ZGD-1A. 6. Pogoji za kandidiranje: Sklop A 1. Pogoji za kandidiranje – prijavitelji: Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1A in bodo na dan prijave delovali najmanj 1 leto; – da na dan prijave v Republiki Sloveniji opravljajo tudi raziskovalno dejavnost; – so na dan 31. 12. 2007 zaposlovali najmanj 2 osebi za polni delovni čas; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – so na dan 31. 12. 2007 bili v stanju kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je kapitalsko neustrezno, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala dolgoročnih virov financiranja; – niso od leta 2000 pridobila oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali drugih virov EU; – imajo poravnane obveznosti do RS; – niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07); – po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 ne spadajo v naslednje oddelke: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov in 05 Pridobivanje premoga. Zaposlitev v gospodarstvu na podlagi predmetnega razpisa mora biti za polni delovni čas, za obdobje najmanj treh let, pri tem da je obdobje sofinanciranja zaposlitve po tem razpisu do 24 mesecev. V primeru, da je zaposlitev realizirana za krajši čas, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Zaposlitev visokokvalificiranega osebja ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju, ampak se mora to osebje zaposliti na novih delovnih mestih v podjetju in mora znotraj podjetja delati na raziskavah, razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI), na področju RS. V primeru, da visokokvalificirano osebje ne opravlja aktivnosti, sofinanciranih po tem javnem razpisu, na področju ozemlja Republike Slovenije, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Izjema velja za morebitna usposabljanja, potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja. Prijavitelj mora za namene predmetnega razpisa voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja, kar potrdi s posebnim potrdilom ob predložitvi vloge. 2. Pogoji za kandidiranje – visokokvalificirano osebje: Visoko kvalificirano osebje – raziskovalci, ki se bodo s prehodom iz institucij znanja v gospodarstvo zaposlili pri prijavitelju, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – uspešno zaključen znanstveni magisterij ali doktorat oziroma ima status mladega raziskovalca in je v zaključni fazi pridobitve znanstvenega naziva (kar pomeni, da ima na dan oddaje vloge pozitivno ocenjeno znanstveno delo in je v postopku zagovora znanstvenega naziva; v tem primeru mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi po tem razpisu le-ta izpolniti pogodbene obveznosti, ki jih ima po pogodbi o financiranju podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca, sklenjeni med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, raziskovalno organizacijo in mladim raziskovalcem) iz področja, ki po šifrantu raziskovalnih področij (ki je priloga razpisne dokumentacije) ne sodi med družboslovne in humanistične vede (izjema 5.12.02 – le za področje industrijskega oblikovanja); – da so bili zadnjih 12 mesecev od datuma objave javnega razpisa neprekinjeno zaposleni v instituciji oziroma institucijah znanja s sedežem v Republiki Sloveniji (v tem primeru mora biti raziskovalna organizacija neprofitna v smislu, da ni registrirana po ZGD-1A), v državah članicah EU ali v tretjih državah, torej gre za neposreden prehod v gospodarstvo. Izjemoma je možen tudi posreden prehod v gospodarstvo v primeru, da od zaključka pogodbe o zaposlitvi z institucijo znanja do odpiranja ponudb niso minili več kot 3 meseci (ob pogoju, da je bila oseba zaposlena neprekinjeno vsaj 12 mesecev); – da se bodo v obdobju 3 mesecev (5 mesecev za tujce iz tretjih držav – izven EU) od datuma prejema pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev zaposlili pri predlagatelju vloge, kar se v vlogi izkazuje z ustreznim dokazilom o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (predpogodba, pismo o nameri, ipd.) ter po realizirani zaposlitvi s pogodbo o zaposlitvi; – v primeru zaposlitve osebe, ki ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v tretji državi (izven EU), je pogoj za prijavo na predmetni razpis, da ima ta oseba v RS že priznano doseženo stopnjo izobrazbe za namen zaposlovanja, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Izjemoma to ni potrebno za osebe, ki so izobrazbo pridobile na univerzah, ki se uvrščajo med prvih 500 univerz na svetu v letu 2007 po lestvici šanghajske univerze (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007TOP500list.htm). V primeru, da je izobrazba pridobljena na univerzi v državah EGP in Švicarske konfederacije in je poklic v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis tudi odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v RS; – v primeru zaposlitve osebe, ki ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v državi v EU in katere poklic je v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v RS; – zaposlitev pri prijavitelju mora biti sklenjena za polni delovni čas, za obdobje najmanj treh let oziroma najmanj do 31. 8. 2011; – prijavitelj z zaposlitvijo visokokvalificiranega osebja ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju, ampak se mora to osebje zaposliti na novih delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj podjetja delati na raziskavah, razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI) na področju ozemlja Republike Slovenije. Izjema velja za morebitna usposabljanja, potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja. Sklop B A) Pogoji za kandidiranje – prijavitelji: Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja/MSP, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so mikro, mala in srednje velika podjetja ali samostojni podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1A in bodo na dan prijave delovali najmanj 1 leto; – da na dan prijave v Republiki Sloveniji opravljajo tudi raziskovalno dejavnost; – gospodarske družbe, ki v skladu s 527. členom ZGD-1A niso kapitalsko povezane z gospodarskimi družbami iz katere prihaja visoko kvalificirano osebje ter v nadaljevanju upravljavsko in/ali interesno povezana podjetja (v smislu sorodstvenega razmerja ali zakonske zveze); – so na dan 31. 12. 2007 zaposlovali najmanj 2 osebi za polni delovni čas; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – na dan 31. 12. 2007 niso bili v stanju kapitalske neustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je kapitalsko neustrezno, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala dolgoročnih virov financiranja; – niso od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali drugih virov EU; – imajo poravnane obveznosti do RS; – niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07); – po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 ne spadajo v naslednje oddelke: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov in 05 Pridobivanje premoga. Zaposlitev v gospodarstvu na podlagi predmetnega razpisa mora biti za polni delovni čas, za obdobje najmanj treh let, pri tem da je obdobje sofinanciranja zaposlitve po tem razpisu do 24 mesecev. V primeru, da je zaposlitev realizirana za krajši čas, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Zaposlitev visokokvalificiranega osebja ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju, ampak se mora to osebje zaposliti na novih delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj podjetja delati na raziskavah, razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI), na področju RS. V primeru, da visokokvalificirano osebje ne opravlja aktivnosti, sofinanciranih po tem javnem razpisu, na področju ozemlja Republike Slovenije, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Izjema velja za morebitna usposabljanja, potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja. Prijavitelj mora za namene predmetnega razpisa voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja, kar potrdi s posebnim potrdilom ob predložitvi vloge. B) Pogoji za kandidiranje – visokokvalificirano osebje: Visoko kvalificirano osebje, ki se bo s prehodom iz velikih podjetij v mikro, mala in srednje velika podjetja zaposlilo pri prijavitelju, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje naravoslovno-tehnične smeri; – morajo imeti vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj v velikem podjetju (izhodišče definicija EU o MSP – opomba št. 2 na str. 8) v Sloveniji ali v tujini in gre za neposreden prehod v podjetje prijavitelja; – da se bodo v obdobju 3 mesecev (5 mesecev za tujce iz tretjih držav – izven EU) od datuma prejema pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev zaposlili pri predlagatelju vloge, kar se v vlogi izkazuje z ustreznim dokazilom o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (predpogodba, pismo o nameri ipd.) ter po realizirani zaposlitvi s pogodbo o zaposlitvi; – v primeru zaposlitve osebe, ki ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v tretji državi (izven EU), je pogoj za prijavo na predmetni razpis, da ima ta oseba v RS že priznano doseženo stopnjo izobrazbe za namen zaposlovanja, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Izjemoma to ni potrebno za osebe, ki so izobrazbo pridobile na univerzah, ki se uvrščajo med prvih 500 univerz na svetu v letu 2007 po lestvici šanghajske univerze (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007TOP500list.htm). V primeru, da je izobrazba pridobljena na univerzi v državah EGP in Švicarske konfederacije in je poklic v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis tudi odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v RS; – v primeru zaposlitve osebe, ki ima ustrezno izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v državi v EU in katere poklic je v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v RS; – zaposlitev pri prijavitelju mora biti sklenjena za polni delovni čas, za obdobje najmanj treh let oziroma najmanj do 31. 8. 2011; – prijavitelj z zaposlitvijo visokokvalificiranega osebja ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju, ampak se mora to osebje zaposliti na novih delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj podjetja delati na RRI na področju ozemlja Republike Slovenije. Izjema velja za morebitna usposabljanja, potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja. 7. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani JAPTI, na osnovi naslednjih meril. Za oba sklopa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen ter podrobnejša opredelitev posameznih meril je podan v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Maksimalno število točk je skupaj 70. JAPTI bo sofinancirala tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje, določene s tem javnim razpisom, in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 35 točk. V izbor za sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene vloge, ki izpolnjujejo pogoj zaprte finančne konstrukcije, kar pomeni, da prijavitelj zagotavlja sredstva za sprotno plačilo obveznosti, ki izhajajo iz zaposlitve raziskovalca po tem razpisu (kar pomeni tudi plačilo vsaj 25% upravičenih stroškov za sklop A oziroma vsaj 50% za sklop B, do višine, kot je določeno s tem razpisom, vse upravičene stroške, ki presežejo najvišji znesek, kot je določen s tem razpisom in ostale stroške, povezane z zaposlitvijo raziskovalca v skladu z zakonodajo s področja zaposlovanja. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo (kar pomeni tudi, da je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja, 75% za sklop A oziroma 50% za sklop B), se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Kolikor bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni prednostni kriterij, in sicer: – za sklop A »mala in srednje velika podjetja« v skladu z definicijo EU o malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP), – za sklop B »malo ali mikro podjetje« in v nadaljevanju »podjetja izven osrednje slovenske regije«. Kolikor bo znesek vlog, ki izpolnjujejo zgoraj naštete dodatne prednostne kriterije, še vedno presegel vrednost preostalih razpisanih sredstev, se bodo sredstva dodeljevala vlogam glede na večje število doseženih točk pri merilu Pomembnost področja raziskav in razvoja, na katerem bo visokokvalificirano osebje delalo, za podjetje. 8. Upravičeni stroški Pri financiranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 de minimis«, veljavna od 23. 2. 2007 do 31. 12. 2013, št. priglasitve M002-5715334-2007 (Mnenje Ministrstva za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)), datum priglasitve 6. 11. 2006 (z dopolnitvami 15. 2. 2007, 19. 4. 2007 in 26. 9. 2007). Pravila za pomoč po pravilu de minimis so določena v Uredbi ES 1998/2006 (Uradni list Evropske unije L379) oziroma v veljavni evropski in slovenski zakonodaji, ki pokriva to področje. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR (oz. 100.000 EUR v cestno-prometnem sektorju) v obdobju treh let oziroma kot je to določeno v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji Evropske unije s tega področja. Poleg tega je potrebno upoštevati pravila glede kumulacije pomoči, in sicer dodeljena državna pomoč poleg pomoči »de minimis« za iste upravičene stroške ne sme preseči intenzivnosti pomoči, ki je določena za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej ne glede na obliko ali namen pomoči. Financiranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov. 8.1. Upravičeni stroški in njihova dokazila: Sofinancirajo se stroški bruto plače (plača, nadomestila in drugi osebni prejemki iz plačilne liste, vključno z davki in prispevki). Kot dokazilo se predloži plačilna lista, potrdila o plačilu, izpolnjena mesečna časovnica o prisotnosti in opravljenih delovnih nalogah visoko kvalificiranega osebja in ostala dokazila, ki so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji. Upravičeni stroški so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si. 8.2. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov: Sklop A Upravičenec lahko prejme do 75% izkazanih upravičenih stroškov za največ 24 mesecev. Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva vrednost stroškov bruto plače, nadomestil in drugih osebnih prejemkov iz plačilne liste, vključno z davki in prispevki iz plače (v kar niso zajeti božičnica, vse vrste nagrad, bonitete, upravičena neprekinjena odsotnost v trajanju nad 30 dni, očetovski dopust ipd., ki niso upravičen strošek). Najvišja višina mesečne plače, ki je osnova za sofinanciranje, je 2.780,52 EUR v letu 2008. Znesek je določen na naslednji način: 174 ur (polni delovni čas – osem ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 174 ur na mesec za leto 2008, glej www.racunovodja.com) x 15,98 EUR (višina cene raziskovalne ure za raziskovalne projekte – plača v letu 2008, ki jo določa Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, www.arrs.gov.si/sl/akti/). Vrednost sofinanciranja znaša največ do 75%, tako da znaša vrednost sofinanciranja plače največ do 2.085,39 EUR v letu 2008. Za naslednja leta bo najvišja višina mesečne plače, ki je osnova za sofinanciranje, ustrezno regulirana glede na višino cene raziskovalne ure za raziskovalne projekte (plača) v posameznem letu in glede na povprečno število ur na mesec za to leto za polni delovni čas. Stroški prevoza na in iz dela, prehrane med delom in regresa se upoštevajo skladno z veljavno zakonodajo za javni sektor, vrednost sofinanciranja znaša največ do 75%. Sklop B Upravičenec lahko prejme do 50% izkazanih upravičenih stroškov za največ 24 mesecev. Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva vrednost stroškov bruto plače, nadomestil in drugih osebnih prejemkov iz plačilne liste, vključno z davki in prispevki iz plače (v kar niso zajeti božičnica, vse vrste nagrad, bonitete, upravičena neprekinjena odsotnost v trajanju nad 30 dni, očetovski dopust ipd.). Najvišja višina mesečne plače, ki je osnova za sofinanciranje, je 2.780,52 EUR v letu 2008. Znesek je določen na naslednji način: 174 ur (polni delovni čas – osem ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 174 ur na mesec za leto 2008, glej www.racunovodja.com) x 15,98 EUR (višina cene raziskovalne ure za raziskovalne projekte – plača v letu 2008, ki jo določa Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, www.arrs.gov.si/sl/akti/). Vrednost sofinanciranja znaša največ do 50%, tako da znaša vrednost sofinanciranja plače največ do 1.390,26 EUR v letu 2008. Za naslednja leta bo najvišja višina mesečne plače, ki je osnova za sofinanciranje, ustrezno regulirana glede na višino cene raziskovalne ure za raziskovalne projekte (plača) v posameznem letu in glede na povprečno število ur na mesec za to leto za polni delovni čas. Stroški prevoza na in iz dela, prehrane med delom in regresa se upoštevajo skladno z veljavno zakonodajo za javni sektor, vrednost sofinanciranja znaša največ do 50%. 8.3 Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov: Sofinancirajo se upravičeni stroški posameznega visoko kvalificiranega osebja (za sklop A in sklop B) za obdobje največ 24 mesecev, ob pogoju, da je oseba zaposlena pri delodajalcu, ki je prejemnik sredstev, še vsaj 12 mesecev po preteku sofinanciranja. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali od datuma nastopa dela naprej, pod pogojem, da je bila pogodba o zaposlitvi podpisana po datumu prejema pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, in so bili s strani upravičenca plačani do predložitve zahtevka za sofinanciranje. Zadnji možni rok za izstavitev zahtevka za sofinanciranje je 20. 9. 2010. 8.4. Dvojno financiranje posameznega projekta: Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) in v okviru namenov tega javnega razpisa ter za katere ni oziroma ne bo uveljavljalo znižanja davčne osnove v skladu z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 136/06 oziroma 110/07). V primeru, da upravičenec sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila, pogodba o sofinanciranju pa se prekine/razveljavi. V primeru, da upravičenec za upravičene stroške, ki jih uveljavlja za sofinanciranje po tem javnem razpisu, uveljavlja znižanje davčne osnove v skladu z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 136/06 oziroma 110/07), mora v skladu z določili Uredbe o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od datuma prejema do datuma vračila. 9. Okvirna višina sredstev in obdobje za porabo sredstev Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa (obeh sklopov), je 4.062.765,00 EUR, in sicer: – 3.453.350,25 EUR (oz. 85% skupne okvirne vrednosti) – namenska sredstva EU, – 609.414,75 EUR (oz. 15% skupne okvirne vrednosti) – lastna udeležba. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6882 Usposabljanje strokovnjakov in raziskovalcev 07-13-EU, – 6966 Usposabljanje strokovnjakov in raziskovalcev 07-13-slovenska udeležba. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2008, 2009 in 2010. Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno pozitivno rešenih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 10. Zagotavljanje enakih možnosti v skladu s 16. členom Uredbe ES 1083/2006 in 6. členom Uredbe ES 1081/2006: javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminatornost med osebami, katerih zaposlitev je lahko sofinancirana s sredstvi predmetnega razpisa, in med potencialnimi prijavitelji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, vključno z uredbami s področja izvajanja strukturnih in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja. 11. Zagotavljanje trajnostnega razvoja: z javnim razpisom bo zagotovljen trajnostni razvoj v smislu 17. člena Uredbe ES 1083/2006 in členu 6 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. 12. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj izpolni izjavo, da je seznanjen z vsebino osnutka pogodbe in se z njeno vsebino ter v njej določenimi pravicami in obveznostmi strinja ter jo priloži k vlogi. Prijavitelj obrazcev Zahtevek za izplačilo in Poročilo o opravljenih delih (zahtevek za sofinanciranje – priloga 1 in 2 in 3) ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi. Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in obveznosti upravičenca, ki so zavezujoči v okviru slovenske zakonodaje in pravil za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. 13. Obveščanje in informiranje javnosti Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo izbrani upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije in bo objavljen na spletnih straneh Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, spletnih straneh JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo. Izbrani upravičenci, ki bodo prejeli sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada, morajo zagotoviti, da bodo vsi raziskovalci (novo zaposleno visoko kvalificirano osebje po tem razpisu), obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada. Izbrani upravičenci morajo zagotoviti, da bodo skladno z veljavno zakonodajo in veljavnimi navodili s tega področja (vključno z Navodili organa upravljanja), novo zaposleno visoko kvalificirano osebje ter javnost informirali in obveščali o tem, da je/so te nove zaposlitve sofinancirane s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva za gospodarstvo ter Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z delom le-teh, omenjale sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za gospodarstvo ter Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije. Izbrani upravičenci morajo zagotoviti, da bo kakršnokoli gradivo, povezano z izvajanjem po tem razpisu spoštovalo zahteve na področju informiranja in obveščanja javnosti, kot to določata 8. in 9. člen Uredbe ES 1828/2006 ter veljavna Navodila organa upravljanja in priročniki s tega področja. 14. Dopolnilno financiranje v skladu z določbami 34. člena Uredbe ES 1083/2006: aktivnosti po tem razpisu ne bodo dopolnilno financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 15. Hranjenje dokumentacije: upravičenec mora v skladu z določili uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike (v RS in v EU) hraniti vso projektno dokumentacijo najmanj do 31. 12. 2020. Ta rok se lahko s strani naročnika razpisa ali organa upravljanja pred iztekom podaljša. 16. Dostopnost dokumentacije o projektu: upravičenec mora v skladu z določili uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike (v RS in v EU), omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom v RS in EU, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 17. Spremljanje prihodkov na projektu: ker gre za dodeljevanje državne pomoči v skladu z 87. in 88. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se v skladu z 6. točko 55. člena Uredbe ES 1083/2006 na projektu ne bo spremljalo prihodkov. 18. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006: upravičenec mora jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006. 19. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: JAPTI, Dunajska 156, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada, spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja ter naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo pravilno označene (če iz ovojnice ne bo razvidno, da gre za vlogo ali, da je vloga za razpis za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja) ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno (30. 6. 2008 do 12. ure), bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Rok za oddajo vlog je: Za prvo odpiranje: 22. 4. 2008 ob 12. uri. Za drugo odpiranje: 26. 5. 2008 ob 12. uri. Za tretje odpiranje: 30. 6. 2008 ob 12. uri. 20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe ES 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih bo komisija odprla, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. 21. Odpiranje vlog Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo naslednji delovni dan po roku za oddajo vlog ob 10. uri. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana na dan oddaje vlog do 12. ure. Naknadno prispele vloge bodo odprte na naslednjem odpiranju. Izjema so vloge, ki bodo prispele kasneje kot 30. 6. 2008 do 12. ure, ki bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve. 22. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI ob predhodnem soglasju Ministrstva za gospodarstvo s sklepom odloča o izboru in dodelitvi sredstev. Predlagatelji vlog bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva. O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za gospodarstvo. Merila izbora niso predmet pritožbe. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI (http://www.japti.si), Ministrstva za gospodarstvo (http://www.mg.gov.si) in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.euskladi.si/) v obliki seznama upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 23. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski naslov. Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 24. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo pri ga. Petri Drobne na elektronskem naslovu: Petra.Drobne@japti.si. JAPTI bo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo organiziral informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh JAPTI (www.japti.si). Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova http://www.japti.si.