Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1057. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo, stran 2681.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. redni seji dne 12. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Oodloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87, Uradni list RS, št. 27/92, 61/98), dopolnjen leta 2007.«
2. člen
V 4. členu se v drugem odstavku 3. točke spremeni oznaka števila 2 tako, da se glasi:
»2 – območja za gradnjo enostanovanjskih stavb«
3. člen
V 4. členu se doda točka 3a, ki se glasi:
»Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– Enostanovanjska stavba obsega največ eno stanovanje in z do 20% bruto etažnih površin, ki so namenjene poslovni dejavnosti in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi prostostoječe stavbe. Prostostoječa stanovanjska stavba je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.
– Dvostanovanjska stavba obsega bodisi največ eno stanovanje v vsaki etaži ali eno stanovanje v stavbi, ki se stika samo z eno stranico s sosednjo stavbo.
– Večstanovanjske stavbe so samostojno stoječe stavbe z tremi ali več stanovanji.«
4. člen
V 4. členu 4.2. točka spremeni, tako da se glasi:
»V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja enostanovanjskih stavb, in dvostanovanjskih stavb;
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja sakralnih objektov,
– širitev pokopališč,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
– gradnja posamičnih storitvenih, poslovnih, osnovne preskrbe, obrtnih in gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje. Investitor mora za novogradnjo ali spremembo namembnosti tovrstnih dejavnosti izdelati elaborat presoje vplivov na okolje in z njim seznaniti mejaše. Ne glede na oddaljenost predvidenega objekta, so mejaši stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.«
5. člen
V 4. členu se v prvem odstavku 5.3. točke briše besedilo »ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih«.
6. člen
V 4. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če namerava investitor graditi tri objekte ali večstanovanjski objekt na stavbnem zemljišču, se pred izdelavo projektne dokumentacije za načrtovani objekt pridobi:
– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravnavano območje,
– urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoj, ter pogoje za oblikovanje objektov,
– predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.
(3) Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko sodeluje tudi občina.
(4) Urbanistično rešitev potrdi občinski svet.
(5) Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo projektne dokumentacije.«
7. člen
V 4. členu se v točki 15.6. spremeni prva alinea tako, da se glasi:
» – stanovanjska hiša 3 PM na stanovanje,«
8. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.
9. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Občini Dol pri Ljubljani in Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad in Moste Polje.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter občinska inšpekcija.«
11. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2007
Dol pri Ljubljani, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.