Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3068/08 , Stran 1138
Na podlagi 11. in 12. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02) nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice. 1. Pogoji za delovno mesto: – najmanj univerzitetna izobrazba; – najmanj pet let vodstvenih izkušenj na področju filmske dejavnosti; – poznavanje področja dela javnega sklada; – sposobnost za organizacijo in vodenje dela; – aktivno znanje slovenščine in najmanj enega svetovnega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še ni izbrisana. 2. Zahtevana dokazila: – overjena kopija diplome ali magisterija, pridobljenega v Republiki Sloveniji, ali nostrificirana tuja diploma oziroma magisterij ali doktorat; – kopija delovne knjižice; – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih so razvidna znanja iz druge, tretje in četrte alinee točke 1 tega razpisa; – potrdilo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika (kot potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika bo nadzorni svet Filmskega sklada upošteval potrdila, ki jih izda Državni izpitni center, in certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju v tujini); – izjavo, da kandidat ni bil obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še ni izbrisana. Kandidat mora vlogi priložiti tudi vizijo oziroma program razvoja Filmskega sklada v naslednjih štirih letih. Prijave z zahtevanimi dokazili ter vizijo oziroma programom razvoja Filmskega sklada v naslednjih štirih letih naj kandidati oddajo najkasneje do 21. aprila 2008 na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj - razpis za direktorja/direktorico sklada«. Nadzorni svet Filmskega sklada bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele na naslov Filmskega sklada do 21. aprila 2008 oziroma bodo na ta dan oddane na pošti kot priporočena poštna pošiljka. Nadzorni svet Filmskega sklada bo obravnaval le tiste vloge, katerim bodo priložena vsa zahtevana dokazila iz 2. točke tega javnega razpisa, ter vizija oziroma program razvoja Filmskega sklada v naslednjih štirih letih. Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje mandatne dobe, ki traja štiri leta. Predvideni nastop dela je 15. maj 2008. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku osmih dni po imenovanju kandidata oziroma izdaji sklepa o neuspelem javnem razpisu. Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 01/234-32-00 (kontaktna oseba je Danica Baiee). V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.