Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1055. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2008, stran 2678.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 98. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 13. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 45/07; v nadaljevanju odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v evrih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto       Proračun april–
                         junij 2008
------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI              497.334
      (70+71+72+73+74)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)          492.585
70     DAVČNI PRIHODKI              469.542
      700 Davki na dohodek in          425.490
      dobiček
      703 Davki na premoženje          34.404
      704 Domači davki na blago in        9.648
      storitve
      706 Drugi davki                 0
71     NEDAVČNI PRIHODKI             23.043
      710 Udeležba na dobičku in         9.873
      dohodki od premoženja
      711 Takse in pristojbine           220
      712 Denarne kazni               169
      713 Prihodki od prodaje blaga        2.808
      in storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki         9.973
72     KAPITALSKI PRIHODKI             2.533
      720 Prihodki od prodaje             0
      osnovnih sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog          0
      722 Prihodki od prodaje           2.533
      zemljišč in neopredmetenih
      dolgoročnih sredstev
73     PREJETE DONACIJE               370
      730 Prejete donacije iz            370
      domačih virov
      731 Prejete donacije iz tujine         0
74     TRANSFERNI PRIHODKI             4.379
      740 Transferni prihodki iz         4.379
      drugih javnofinančnih
      institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       417.215
40     TEKOČI ODHODKI              121.382
      400 Plače in drugi izdatki         35.117
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za        6.586
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in          78.585
      storitve
      403 Plačila domačih obresti           0
      409 Rezerve                 1.094
41     TEKOČI TRANSFERI             199.871
      410 Subvencije               2.730
      411 Transferi posameznikom in       128.839
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim         10.985
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači          57.317
      transferi
      414 Tekoči transferi v tujino          0
42     INVESTICIJSKI ODHODKI           82.832
      420 Nakup in gradnja osnovnih       82.832
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI          13.130
      431 Investicijski transferi        10.000
      pravnim in fizičnim osebam, ki
      niso proračunski uporabniki
      432 Investicijski transferi         3.130
      proračunskim uporabnikom
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK            80.119
      (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        1.465
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        1.465
      750 Prejeta vračila danih            0
      posojil
      751 Prodaja kapitalskih             0
      deležev
      752 Kupnine iz naslova           1.465
      privatizacije
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE          756
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      (440+441+442+443)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE          756
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      440 Dana posojila                0
      441 Povečanje kapitalskih            0
      deležev in naložb
      442 Poraba sredstev kupnin iz         756
      naslova privatizacije
      443 Povečanje namenskega            0
      premoženja v javnih skladih in
      drugih osebah javnega prava,
      ki imajo premoženje v svoji
      lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        756
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.    ZADOLŽEVANJE (500)               0
50     ZADOLŽEVANJE                  0
      500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)              0
55     ODPLAČILA DOLGA                 0
      550 Odplačila domačega dolga          0
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           80.828
      SREDSTEV NA RAČUNIH
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         0
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       –80.072
      VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009    Splošni sklad za drugo          –11.806
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Borovnica.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2008 dalje.
Št. 410-0007/2007-11
Borovnica, dne 13. marca 2008
Župan
Občina Borovnica
Andrej Ocepek l.r.