Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 330-0017/2008 Ob-3135/08 , Stran 1126
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.500 EUR. III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Puconci oziroma, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Puconci. IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva; – delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi; – program dela za leto 2008; – pisni zahtevek z zahtevanimi prilogami. V. Osnovna merila: – pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva, – aktivnost delovanja društva oziroma zveze, – delež izvedenega programa od celotne vrednosti programa, – zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti, – aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Puconci, – povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami, – vsebina in kvaliteta predloženega programa. VI. Upravičeni stroški: – stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela, – stroški mednarodnih aktivnosti, – drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze. VII. Višina sofinanciranja Do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1. 2008. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2008. VIII. Vsebina vloge: razpisna dokumentacija se dobi na sedežu uprave Občine Puconci oziroma je objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si. IX. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vloge je do 30. 9. 2008. Vloga se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80, s pripisom »Razpis društvene dejavnosti – kmetijstvo«. X. Obravnava vlog Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan, predvidoma v prvi polovici meseca decembra. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Puconci v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže. XI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.