Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 49/08 Ob-3074/08 , Stran 1123
1. Naročnik (koncedent): Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 2. Predmet koncesije in obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: a) splošna medicina – obseg programa 1; b) splošna medicina z dopolnjevanjem dela na področju otroške preventive – obseg programa 1; c) patronažna dejavnost – obseg programa 1,7. 3. Pričetek in trajanje koncesije: koncesija se bo začela izvajati v treh mesecih po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem oziroma najkasneje s 1. oktobrom 2008. Koncesija se podeljuje za nedoločen čas. 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije 4.1.  Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): a) da ima ustrezno izobrazbo za izvajanje dejavnosti, je usposobljen za samostojno delo ter ima licenco za opravljanje službe na strokovnem področju, ki je predmet razpisa; b) da ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo; c) da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; d) da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre; e) da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja in je vpisan v register zasebnih zdravstvenih delavcev oziroma ima začasno odločbo o registraciji zasebnika; f) v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mora predložiti sklep o registraciji pri pristojnem sodišču, kopijo statuta ter akta o ustanovitvi. 4.2. Drugi pogoji: a) da obvlada slovenski jezik; b) da bo dejavnost opravljal v prostorih zdravstvene postaje Velike Lašče, za kar sklene s koncedentom najemno pogodbo; c) da bo zagotavljal nadomeščanje v času odsotnosti; d) da bo zagotavljal ordinacijski čas 6,5 ur dnevno – od tega za programe pod točko a in b vsaj dvakrat tedensko popoldne; e) da bo zagotavljal stalno dostopno nujno medicinsko pomoč, reševalni prevoz, laboratorijske in druge diagnostične in terapevtske postopke, pri čemer se osnovne laboratorijske preiskave izvaja v laboratoriju ZP Velike Lašče (velja za programe pod točkama a in b). Za zagotavljanje tega pogoja se bo povezoval in sodeloval z najbližjim zdravstvenim domom, drugimi zdravstvenimi zavodi ali z drugimi zasebnimi zdravstvenimi delavci; f) da se bo vključeval v dežurno službo in v zagotavljanje nujne medicinske pomoči v skladu z razporedom, za katerega se dogovorijo izvajalci teh dejavnosti. 5. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog: 5.1. Dodatna strokovna usposobljenost in strokovne izkušnje: največ 20 točk; 5.2. Zdravstveno vzgojno delo in vključitev v izvajanje preventivnih programov v obdobju 2003 do 2007: največ 10 točk; 5.3. Vizija dela: največ 15 točk. 6. Postopek in rok za oddajo vlog: 6.1 Vloge in razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v času od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 17. ure, ali na spletni strani www.velike-lasce.si Ponudnik za podelitev koncesije lahko zahteva pojasnila in informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo do vključno 7 dni do poteka roka za oddajo ponudbe po pošti na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali po e-pošti: veronika.vasic@velike-lasce.si. V postopku javnega razpisa za podelitev koncesije lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje zasebne dejavnosti v zdravstvu. Kandidat, ki se prijavlja na razpis, lahko kandidira za posamezni razpisani program, za katerega se podeljuje koncesija ali za vse programe skupaj. 6.2. Rok za oddajo vlog Rok za prijavo na razpis za podelitev koncesije je 9. maj 2008 do 12. ure. Vloge morajo biti oddane na naslov: Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za podelitev koncesije v zdravstvu«, na hrbtni strani mora biti naveden naslov ponudnika. 7. Odpiranje in ocenjevanje vlog Odpiranje vlog bo v petek, 9. maja 2008 ob 12.30, v prostorih Občine Velike Lašče. Odpiranje vlog ne bo javno. Postopek odpiranja in ocenjevanja ponudb vodi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu organu. Po pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne koncesije, se lahko razpis za to koncesijo ponovi oziroma v primeru, da ni ustreznih kandidatov za vse razpisane programe, se koncesija lahko ne podeli. 8. Obvestilo o izidu razpisa in podpis koncesijske pogodbe Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za zbiranje prijav. Koncesijska pogodba bo z izbranimi kandidati sklenjena v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

AAA Zlata odličnost