Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1058. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2682.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07 ter določb Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/07 – ZSPJS-UPB7) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. seji dne12. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 90/07 – UPB2) ter Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/07 – ZSPJS-UPB7)
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.
2. člen
(občinski funkcionarji)
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
(plača župana)
Plačo župana na podlagi zakona s sklepom določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plačo podžupana s sklepom določi župan na podlagi zakona. Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
4. člen
(plača člana občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
O višini sejnin oziroma o plačilu za opravljanje funkcije članom občinskega sveta ter delovnih teles in komisij v skladu s tem pravilnikom izda sklep Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
(plača člana občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7% plače župana, ki je z zakonom določena za poklicno opravljanje funkcije. V primerih, ko gre za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) znaša plačilo za opravljanje funkcije 15% plače župana
oziroma
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 15% plače župana.
7. člen
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika.
III. SEJNINA
8. člen
(člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi evidence prisotnosti.
– Članom odbora za družbene dejavnosti in odbora za gospodarstvo, okolje in prostor znaša sejnina za posamezno sejo 80% zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, ki je opredeljen v 6. členu tega pravilnika.
– Članom Štaba za civilno zaščito in ostalih delovnih teles iz 16. člena tega odloka znaša sejnina za posamezno sejo 40% zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, ki je opredeljen v 6. členu tega pravilnika.
9. člen
(nadzorni odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine v višini največ 10% za predsednika oziroma največ 7% plače župana za člana. Sejnine ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
Predsedniku Nadzornega odbora oziroma njegovemu namestniku pripada sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta 3,5% plače župana.
Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
10. člen
(volilna komisija)
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referenduma pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah: (Uradni list RS, št. 90/07 – UPB3).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
(povračila občinskim funkcionarjem)
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Dol pri Ljubljani. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
(službena potovanja)
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
(vir sredstev)
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
(datum izplačila)
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do petnajstega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo v skladu z določbami tega pravilnika z dnem njegove uveljavitve in na podlagi evidence prisotnosti na sejah.
16. člen
(delovna telesa, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, predsednikom in članom drugih organov, ki so imenovani s sklepom občinskega sveta ali župana, se za opravljeno delo izplača sejnina za udeležbo na seji, na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
Osebam, ki vodijo delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada sejnina v dvojnem določenem znesku.
17. člen
(višina nadomestil)
Člani delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, ali v skladu s statutom župan, lahko opravljajo delo brezplačno, ali pa se jim za opravljano delo določi nagrada v obliki sejnine, kar mora biti opredeljeno že v samem sklepu o imenovanju in po določilih tega pravilnika.
18. člen
(veljavnost pravilnika)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 12/03).
19. člen
(datum veljave)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11007-0001/2002-6
Dol pri Ljubljani, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.