Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3186/08 , Stran 1103
1. Naročnik – neposredni proračunski uporabnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Izvajalec: Izvajalec javnega razpisa je JAPTI, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. 2. Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja, da povabijo k sodelovanju visoko kvalificirane strokovnjake z ustreznih področij za delo na tehnološko razvojnih projektih podjetij. Podjetja strokovnjake izberejo na podlagi svojih potreb, za delo na tehnološko razvojnih projektih podjetij. Z razpisom želimo spodbuditi podjetja, da vključijo visoko kvalificirane strokovnjake v interdisciplinarne razvojne skupine, glede na strokovna znanja ali izobrazbeno strukturo za izvajanje razvojno raziskovalnih aktivnosti usmerjenih v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih izdelkov, procesov ali storitev. Visoko kvalificirani strokovnjaki so osebe z najmanj visokošolsko izobrazbo, magisterijem oziroma doktoratom znanosti. 3. Cilj razpisa: podpreti vsaj 10 tehnološko razvojnih projektov podjetij, kjer bodo interdisciplinarne razvojne skupine visoko kvalificiranih strokovnjakov z ustreznih področij vključene v raziskovalno razvojne dejavnosti podjetij. 4. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjih visoko kvalificiranih strokovnjakov, vključenih v interdisciplinarno razvojno skupino, ki sodeluje pri razvojnih dejavnostih v posameznem podjetju. V skupino je lahko vključenih največ pet oseb, med katerimi je vsaj 1 član te skupine zaposlen v podjetju ali pogodbeno dela za podjetje (na podlagi podjemne pogodbe). Interdisciplinarna razvojna skupina izvaja razvojne projekte podjetij na naslednjih področjih: – razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev, – znatno izboljšanje obstoječih izdelkov, procesov ali storitev. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje spodbujanja mobilnosti visoko kvalificiranega osebja. 5. Upravičeni stroški Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Upošteva se shema državnih pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja. Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov. Upravičeni stroški so stroški: – svetovalnih storitev (svetovanje članov interdisciplinarne razvojne skupine, ki niso zaposleni v podjetju), ki se uporabljajo izključno v okviru raziskovalne razvojne dejavnosti v okviru prijavljenega projekta in so neposredno povezani z razvojnim projektom. Račune, ki jih izstavijo izvajalci storitev plača podjetje z neposrednim nakazilom izvajalcu in ne JAPTI. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti v okviru odobrenih raziskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja in so nastali od dneva podpisa pogodbe za sofinanciranje in so bili plačani do datuma predložitve zahtevka, kar podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune uveljavljajo kot upravičene stroške za sofinanciranje. Stroški storitve se merijo na uro svetovanja ali na ocenjeno vrednost posameznih sklopov opravljenih storitev (npr. pripravljena študija, raziskava). 6. Višina sofinanciranja svetovalnih storitev V okviru javnega razpisa bosta podprti naslednji raziskovalni stopnji: – industrijske raziskave, ki so opredeljene kot načrtno raziskovanje ali kritična preiskava za pridobitev novega znanja, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali pri uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve (do 50%); – predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, s katero je mišljeno oblikovanje rezultatov industrijskih raziskav v načrt, postavitev ali obliko za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki ne bi bil uporaben v trgovanju (do 25%). V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja s strani JAPTI v višini najmanj od 10.000,00 EUR do največ 40.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. 7. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov Sofinancirajo se upravičeni stroški posameznega razvojno – raziskovalnega projekta podjetja v času od dneva podpisa pogodbe za sofinanciranje z JAPTI do največ 30. 9. 2008. Podjetje mora zadnji zahtevek za izplačilo vključno z dokazi dostaviti do 30. 9. 2008. 8. Posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posameznega projekta oziroma da je višina sofinanciranja presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške in projekte, ki niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) in v okviru namenov tega javnega razpisa. V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila sredstev. 9. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju ZGD-1, ki spadajo v skupino v mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 10. Pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1) in bodo na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 1 leto; – je iz sodnega registra podjetja razvidna tudi dejavnost raziskav in razvoja; – so od 31. 12. 2007 dalje zaposlovali najmanj 2 osebi za polni delovni čas; – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – so na dan 31. 12. 2007 bili v stanju kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; – niso od leta 2000 pridobila oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov; – imajo poravnane obveznosti do države; – niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07); – iz predložene finančne konstrukcije raziskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Podjetje prijavitelj projekta lahko kandidira na javni razpis samo z enim projektom oziroma vlogo. Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja, kar potrdi s posebnim potrdilom ob predložitvi vloge. 11. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu, – vladne službe, institucije javne uprave, – razvojni projekti pri katerih gre za rutinske ali redne spremembe izdelkov, proizvodnih procesov in že obstoječih storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi v primeru, da bi te spremembe pomenile izboljšavo, – podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07, 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken, – dejavnosti izdelovanja in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. 12. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Maksimalno število točk je skupaj 100. JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje, določene s tem javnim razpisom in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po Dodatnem merilu 1: Indeks razvojne ogroženosti (Sklep Vlade RS  o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007), nato pa po Dodatnem merilu 2: Velikost podjetij, nato pa se bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni red dospetja vlog. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Velikost podjetja se določi skladno z navodili podanimi v razpisni dokumentaciji in je skladna z ZGD-1. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Iz predložene finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. 13. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 400.000,00 EUR, in sicer iz nacionalnih sredstev. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo za leto 2008 na proračunski postavki: – 6064 – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga izpolni in parafira ter priloži k vlogi. Prijavitelj obrazcev Zahtevek za izplačilo in Poročilo o opravljenih delih ter zaključno poročilo (zahtevek za sofinanciranje – priloga 1 in 2 in 3) ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi. 15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik mora hraniti vso projektno dokumentacijo pet let. 16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 17. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: javni razpis za spodbujanje formiranja interdisciplinarnih razvojnih skupin za delo na tehnološko razvojnih projektih podjetij ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice. Vloge, ki ne bodo pravilno označene ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene pošiljateljem. 18. Poslovna skrivnost Prijavitelji morajo podatke, ki jih imajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Podatke navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 19. Odpiranje vlog in rok za prijave Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 23. 4. 2008 v sejni sobi JAPTI, Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, VIII. nadstropje, ob 12. uri. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana, najkasneje do 21. 4. 2008 do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje bodo, kot nepravočasne, neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve. Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži izpolnjene in podpisane naslednje dokumente po spodaj navedenem vrstnem redu: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1). 2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2). 3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3). 4. Dispozicija projekta (obrazec št. 4). 5. Akcijski načrt izvajanja aktivnosti (obrazec št. 5). 6. Sestava interdisciplinarne razvojne skupine (obrazec št. 6). 7. Finančni načrt (obrazec št. 7). 8. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 8). Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije in s prilogami, ki morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji. 20. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva. O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI, v obliki seznama prejemnikov, ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek sofinanciranja. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 21. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: rok.smrdel@japti.si. 22. Dodatne informacije in obveščanje Dodatne informacije so na voljo vsak dan med 9. in 11. uro na tel. 01/589-18-86 ter po pošti na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »interdisciplinarni razpis« ali v elektronski obliki na naslov: rok.smrdel@japti.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletnih straneh JAPTI.