Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3077/08 , Stran 1144
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008. Predmet sofinanciranja so krajše oblike izobraževanja v trajanju do enega meseca, na področju delovanja javnega zavoda ali na področju šolskega oziroma študijskega programa, ki jih organizirajo za to pristojni izvajalci in so javno poznane. Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala dodatno strokovno izobraževanje: – zaposlenim v javnih zavodih, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica ter – učencem, dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica. 2. Pogoji in merila za sofinanciranje: – dodatno strokovno izobraževanje zaposlenih v javnih zavodih je v interesu javnega zavoda in ustanovitelja, – dodatno strokovno izobraževanje učencev, dijakov in študentov zasleduje cilje šolskega oziroma študijskega programa in ni del rednega šolskega oziroma študijskega programa, – kandidata prijavi javni zavod, – javni zavod, kandidat ali drugi sofinancerji zagotovijo najmanj 2/3 sredstev za dodatno strokovno izobraževanje. Sofinancira se največ 1/3 vrednosti programa na kandidata, vendar največ 200 EUR na kandidata v letu. Vsakemu kandidatu se lahko sofinancira le po eno dodatno izobraževanje letno. V vrednost programa za zaposlene delavce v javnih zavodih se šteje le vrednost kotizacije, v vrednost programa za učence, dijake in študente pa se štejejo tudi materialni stroški programa. Maksimalna letna višina sofinanciranja dodatnega strokovnega izobraževanja za zaposlene delavce v javnih zavodih lahko znaša do 200 EUR za zavode, kjer je zaposlenih do 10 delavcev, za vsakega naslednjega zaposlenega pa se poveča po 20 EUR. Maksimalna letna višina sofinanciranja skupine učencev, dijakov in študentov lahko znaša na posamezen zavod do: – 250 EUR na zavod, če je v skupini do 5 oseb, – 500 EUR na javni zavod, če je v skupini od 6 do 10 oseb, – 750 EUR na javni zavod, če je v skupini od 11 do 15 oseb, – 1.000 EUR na javni zavod, če je v skupini od 16 do 20 oseb, – 1.250 EUR na javni zavod, če je v skupini nad 20 oseb. 3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega poziva, je 12.518 EUR. 4. Prijavite se lahko samo na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba št. 27/III) ali na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora plačati upravno takso v višini 17,73 EUR na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284 – 4840309156, sklic: 11 75833 – 7111002 – 2008. Takse ni potrebno plačati zavodu, ki prijavlja izobraževanje učencev, dijakov ali študentov. 5. Prijavo pošljite v kuverti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javni poziv za sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja v letu 2008« in navedbo naslova prijavitelja. Lahko pa jo tudi oddate v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 38/I). 6. Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2008. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega dne vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 38/I). Nepravočasne prijave uprava s sklepom zavrže. Nepopolno prijavo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom prijavo zavrže. S sklepom se zavržejo tudi prijave, ki jih ne vloži upravičen zavod. Prijave se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. Uprava bo izdala odločbo v roku 30 dni od dneva vložitve prijave. Razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev se uredi s pogodbo. 7. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica pri Majdi Stepančič, tel. 05/33-50-163 ali 33-50-161.