Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1075. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 2711.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 7. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ARNOVSKI GOZD, ki ga je pod št. projekta 35/07 izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora iz Celja.
II.
V ureditveno območje Sprememb in dopolnitev ZN so vključena zemljišča naslednjih parc. št.: 1455/236, 1455/239 – del, 1455/196 – del, 1455/200 – del, 1519 – del, 1518 – del, vse k.o. Levec, in 264/8 – del, 264/9 – del, 264/10 – del, 264/11, 264/15, 268/3, 266/4 – del, 379/6 – del, 480/3 – del, 469 – del, vse k.o. Gorica.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev bo trajala od 31. 3. 2008 do 30. 4. 2008. V času javne razgrnitve bo dne 9. 4. 2008 ob 16.00 uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Petrovče ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2007-2/4
Žalec, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.