Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1068. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007, stran 2696.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07). Je Občinski svet Občine Podčetrtek na 13. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina konto            v EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI               3.421.829
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.742.547
70   DAVČNI PRIHODKI               2.548.942
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.955.090
    703 Davki na premoženje            211.207
    704 Domači davki na blago in storitve     382.645
    706 Drugi davki                   –
71   NEDAVČNI PRIHODKI               193.515
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     45.858
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            6.506
    712 Denarne kazni                1.698
    713 Prihodki od prodaje blaga in          –
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          139.453
72   KAPITALSKI PRIHODKI              55.914
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          –
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      55.914
    nematerialnega premož.
73   PREJETE DONACIJE                  –
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              623.458
    740 Transferni prihodki iz drugih       623.458
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.435.834
40   TEKOČI ODHODKI                839.935
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     106.729
    401 Prispevki delodajalca za socialno     17.570
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       680.904
    403 Plačila domačih obresti           1.342
    409 Rezerve                  33.390
41   TEKOČI TRANSFERI              1.044.343
    410 Subvencije                 1.296
    411 Transferi posameznikom in         547.663
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           121.610
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       373.774
    414 Tekoči transferi v tujino            –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.381.749
    420 Nakup in gradnja osnovnih        1.381.749
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            169.807
    430 Investicijski transferi          169.807
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       –14.005
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          –
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           –
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)       –2.242
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                 2.242
    550 Odplačila domačega dolga          2.242
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –16.247
    (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
X.   PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA           111.570
    (občina in KS)
------------------------------------------------------------
2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2007 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0108/2008
Podčetrtek, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.