Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3241/08 , Stran 1142
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini (Uradni list RS, št. 94/06) in skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06–UPB2), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih delavcev v predstavništvih Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije z dne 14. 6. 2007, (in sprememb tega pravilnika z dne 24. 10. 2007 in 19. 12. 2007) ter skladno s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve Statuta z dne 14. 6. 2007, 2. 7. 2007 in 24. 10. 2007) Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta, in sicer: vodja predstavništva slovenskega gospodarstva (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali tehnične ali naravoslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – dobro poznavanje poslovnega okolja v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva; – najmanj pet let delovnih izkušenj v mednarodni trgovini; – znanje uradnega jezika; – aktivno znanje angleškega jezika in praviloma tudi jezika države, v kateri deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva enaka stopnja izobrazbe in čas pripravništva v enaki stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eni stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Naloge vodje predstavništva slovenskega gospodarstva: – organiziranje dela in opravljanje nalog predstavništva slovenskega gospodarstva; – priprava predloga letnega programa dela predstavništva slovenskega gospodarstva; – priprava predloga letnega finančnega načrta predstavništva slovenskega gospodarstva; – izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev skladno s smernicami; – vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva; – poročanje Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstvu za gospodarstvo. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjava o aktivnem zanju angleškega jezika; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javi agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega gospodarstva – sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na predstavništvu slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu Kuvajt, Kuvajt. Formalno nepopolne prijave skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat odda ponudbo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako »Za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja predstavništva slovenskega gospodarstva – sekretar v Kuvajtu«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu. Za pisno obliko ponudbe šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja posreduje Dražen Jeremić, po tel. 01/589-18-71.