Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 620-0002/2008-02002 Ob-3080/08 , Stran 1146
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje vzdrževalnih del, ki ne posegajo v varovane vrednote in služijo ohranitvi spomenika, na objektih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem; Ur. l. RS, št. 103/07) in sofinanciranje obnove spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine Ravne na Koroškem. 3. Upravičeni stroški Vzdrževalna dela na objektih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem Upravičeni stroški so stroški obrtniško-gradbenih posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na objektih znotraj naselbinskega območja Ravne na Koroškem in zajemajo: – stroške sanacije zunanjih ometov in fasad, – stroške sanacije streh-kritin, – stroške zunanjega stavbnega pohištva. Obnova spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine Ravne na Koroškem Upravičeni stroški so stroški obrtniško-gradbenih posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spominskih obeležjih I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine Ravne na Koroškem. Stroški so upravičeni le, če: – bodo nastali od objave tega poziva do roka za končanje projekta, – so nujni za izvedbo projekta. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in/ali je davčni zavezanec. Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik objekta, ki leži znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem, oziroma upravljavci spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine Ravne na Koroškem. Za predlagane gradbeno-obrtniške posege mora biti priložena naslednja dokumentacija: – grafične priloge, izdelane v obliki idejne rešitve, – priglasitev vzdrževalnih del ZVKD, OE Maribor, – popis del z izvajalskim predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami. Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta. Predlagatelj mora imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za financiranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2008, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. 6. Merila in kriteriji za izbor Vzdrževalna dela na objektih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 30% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.000 EUR za posamezen projekt. Obnova spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotne območju Občine Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 70% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 500 EUR za posamezen projekt. 7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva Za sofinanciranje vzdrževalnih del na objektih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem 9.000 EUR. Za sofinanciranje spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine Ravne na Koroškem 1.000 EUR. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 30. 10. 2008. 9. Razpisni rok: razpis je odprt do porabe vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa, oziroma najkasneje do 31. 8. 2008. 10. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega poziva, – navodila za izdelavo prijave, – višina razpisanih sredstev, – vzorec pogodbe, – navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora predlagatelj priložiti prijavi, – kriteriji in merila za izbor, – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča o pritožbi. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem vsak delovni dan. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani občine http://www.ravne.si. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2008«. Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla. 12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri Andreja Zmagaj na tel. 821-60-00 int. 31, e-mail: andreja.zmagaj@ravne.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo vsako prvo sredo v mesecu, do porabe razpisanih sredstev, vendar najdlje do 31. 8. 2008, v prostorih Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 40 dni po oddaji vloge. Vloge se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov.