Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1066. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), stran 2694.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleks Mesne industrije Pomurka)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), katerega osnutek je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska ulica 57 A, Murska Sobota, v januarju 2008.
(2) Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Lendavsko – sever sta Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 9/1990, in Odlokom o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti, Uradni list RS, št. 45/97), katera sta bila izdelana po določilih Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP).
(4) Postopki spreminjanja predmetnega prostorskega akta, ki so se izvajali od leta 2001 do leta 2003 in se zaradi spremembe vsebin niso nadaljevali, se ustavijo.
(5) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka) bodo določila sedaj veljavnega Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 9/1990, in Odlokom o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti, Uradni list RS, št. 45/97) preklicana za območja, ki se bodo na novo definirala.
(6) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka) štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 9/90 in Odlok o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti, Uradni list RS, št. 45/97). Na predmetnem ožjem območju so dolga leta stali industrijski objekti, kjer se je izvajala mesnopredelovalna dejavnost. Po preselitvi dejavnosti na drugo lokacijo so objekti ostali prazni, zamenjal se je tudi lastnik. Zaradi dotrajanosti industrijskih objektov in želje po gradnji povsem novih vsebin je novi lastnik podal pobudo za izdelavo spremembe prostorskega akta. Določila sedanjega veljavnega akta za to ožje območje bivše Mesne industrije Pomurka ne dopuščajo stanovanjske gradnje.
3. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev ZN)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je, glede na pobudo, izdelati nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novih, izključno samo stanovanjskih objektov s podzemnimi garažami, določili se bodo urbanistično-arhitektonski pogoji s podrobnejšimi določili umestitve in ureditvijo zunanjih površin. Zaradi boljšega prometnega navezovanja novih vsebin s širšo okolico pa se bodo v prostorskem aktu obdelale tudi obstoječe in nove ceste za celo območje.
(2) V spremembah in dopolnitvah ZN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture, katere se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo mimo območja.
(3) Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec, so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejne zasnove zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega akta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev ZN)
Izvedejo se naslednji postopki:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Faze                   |        Roki|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta  |     marec 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava osnutka prostorskega akta    |     marec 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev smernic v roku 30 dni in   |     april 2008|
|odločitev o CPVO             |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu z    |   april–maj 2008|
|zahtevami iz podanih smernic in     |          |
|morebitna priprava okoljskega poročila  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Preverba kakovosti morebitnega      |      maj 2008|
|okoljskega poročila           |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni  |      maj 2008|
|javni razgrnitvi             |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna     |     junij 2008|
|obravnava                |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Stališča do podanih pripomb       |     junij 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
|I. obravnava na seji Mestnega sveta   |     julij 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava predloga akta          |     julij 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog   |     avgust 2008|
|akta v roku 30 dni            |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sklep o potrditvi sprejemljivosti    |   september 2008|
|vplivov izvedbe akta na okolje      |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|II. obravnava in sprejem akta z odlokom |   september 2008|
|na seji Mestnega sveta          |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava odloka v Uradnem list RS     |      september|
|                     |    –oktober 2008|
+-----------------------------------------+--------------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev ZN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota,
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– CATV- Kabelsko prenosni sistemi d.d., Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo, pristojno za okolje, za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave Sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka), zagotovi investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3500-0004/2008-182
Murska Sobota, dne 12. marca 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.