Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3174/08 , Stran 1150
Stečajni senat je v stečajni zadevi zoper dolžnika Keramika Senekovič d.o.o., Meljska cesta 83, Maribor – v stečaju odredil prodajo nepremičnega premoženja z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu ponudniku, in sicer: Prodajno skladiščni objekt na naslovu Meljska cesta 83, Maribor, parc. št. 283/5, 283/6, 283/7, k.o. Melje, št. vložka 389, po minimalni ceni 240.000 EUR. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici do 14. 4. 2008 na Okrožno sodišče v Mariboru, s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj«. Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR na račun prodajalca na TRR pri Novi KBM d.d., številka 0417 3000 1403 687, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb. O izbiri najboljšega ponudnika bo določeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se meni, da je odstopil od ponudbe in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje preide v last kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Vse stroške, davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom. Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Vse informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici dr. Ireni Lesjak na tel. 02/250-94-33.