Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3141/08 , Stran 1140
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, po sklepu sprejetem na seji, dne 28. 2. 2008, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o Zavodih, in 34. člena Statuta DUO objavlja razpis za delovno mesto direktorja/ice Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica. Za direktorja/ico doma je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2). Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varnost po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom sedež. Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma. Mandat traja 5 let. Poslovanje in vodenje strokovnega dela zavoda je ločeno. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: DUO Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z oznako »za razpis za direktorja/ico« in s pripisom »ne odpiraj«. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku.