Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3067/08 , Stran 1115
I. Predmet javnega razpisa Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2008 v okvirni višini 224.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za ukrep iz 4. točke poglavja II: – nosilci kmetijskih gospodarstev, – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci); (3) za ukrep iz 5. točke poglavja II: – registrirani izvajalci, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); (4) za ukrepa iz 6. in 7. točke poglavja II: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine – in so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti); (5) za ukrep iz 8. točke poglavja II: – udeleženci izobraževanja iz območja občine, vpisani v kmetijske srednješolske izobraževalne programe in predvideni za naslednike kmetij (v nadaljevanju: nasledniki kmetij). Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega razpisa. IV. Ukrepi 1. Investicije v kmetijska gospodarstva – Ukrep 1 Okvirna višina razpisanih sredstev je 137.000 EUR (PP 14042114). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Predmet podpore: – nakup strojev in opreme, – izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti, – agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti, – postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine), – nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – nakupe traktorjev, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša 25% upravičenih stroškov investicije v stroje in opremo, izdelavo projektne dokumentacije in študije izvedljivosti in 35% opravičenih stroškov za agromelioiracijska dela in postavitev večletnih nasadov, – predmet pomoči so investicije do predračunske vrednosti 30.000 EUR; za investicije nad to višino mora upravičenec sam zagotavljati sredstva, – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – Ukrep 3 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.000 EUR (PP14042108). Predmet podpore Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – Ukrep 4 Okvirna višina razpisanih sredstev: 5000 EUR (PP 14042115). Predmet podpore: – stroški pravnih in upravnih postopkov, – stroški geodetskih storitev. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – kopijo katastrskega načrta, – posestni list, – mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, – notarsko overjeno pogodbo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov – Ukrep 5 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.000 EUR (PP 14242116). Predmet podpore: – stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, – stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja, – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov, – stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, – za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij, – za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo, – mnenje pristojne strokovne službe, da posamezen postopek prispeva k dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda. Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev, – registrirani izvajalci. Pogoji za dodelitev sredstev: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do 100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega odstavka, – pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je dosežena višja kakovost proizvodov in izkazana skrb za varstvo potrošnikov. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 6 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 60.000 EUR (PP 14042117). Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, – stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Upravičenci: – registrirani izvajalci, – društva in združenja. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – Ukrep 7 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.000 EUR (PP 14042102). Predmet podpore Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – turizem na kmetiji, – dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov, – kompostiranje organskih snovi. Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija, – splošni stroški. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, – mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo. Upravičenci do sredstev Nosilci dopolnilnih dejavnosti. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša 25% upravičenih stroškov investicije, – predmet pomoči so investicije do predračunske vrednosti 40.000 EUR; za investicije nad to višino mora upravičenec sam zagotavljati sredstva, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 7. Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij – Ukrep 8 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.000 EUR (PP 14042118). Predmet podpore Predmet podpore je sofinanciranje investicij v: – neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, – neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah. Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija, – ostali splošni stroški. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, – mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo. Upravičenci Nosilci dopolnilnih dejavnosti. Splošni pogoji upravičenosti: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti. V primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 8. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – Ukrep 11 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR (PP 14042107). Predmet podpore Predmet podpore je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o katastrskem dohodku prosilca, – potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema). Upravičenci: – udeleženci izobraževanja iz območja občine, vpisani v kmetijske srednješolske izobraževalne programe in predvideni za naslednike kmetij; vlagatelj za upravičence je lahko tudi registrirana izobraževalna organizacija, v tem primeru sklene občina z vlagateljem posebno pogodbo. Pogoji za dodelitev sredstev: – dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu, – dijak je predviden za naslednika kmetije. Finančne določbe: – do 300 EUR/učenca v tekočem letu. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti. V. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2008«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec bo na razpolago na prijavnem mestu. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije), – poročilo o opravljenem delu. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2008. VII. Rok za prijavo na javni razpis Strokovna služba Mestne občine Novo mesto bo sprejemala in obravnavala vloge po vrstnem redu oddaje popolnih vlog do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 20. 10. 2008. V primeru porabe sredstev pred tem datumom, bo zaprtje razpisa objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto in v Uradnem listu Republike Slovenije. Prepozne, nedovoljene ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po oddaji vloge. VIII. Mesto oddaje vloge Vloge sprejemamo v uradnih delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur na naslednjem naslovu: – Mestna občina Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo in turizem, Seidlova cesta 1, Novo mesto (tel. 07/39-39-260 – Igor Hrovatič ali po e-pošti: igor.hrovatic@novomesto.si ali 07/39-39-261 – Emilija Avbar ali po e-pošti: emilija.avbar@novomesto.si). V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom »za javni razpis kmetijstvo 2008«. Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.