Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3187/08 , Stran 1135
1. Predmet prodaje: – podvložek št. 2503/24 – na nepremičnini z ident. št. št. 659-4508.ES-24 – poslovni prostor št. K4 v kletni (etaža 1) v izmeri 171,22 m2, – podvložek št. 2503/25 – na nepremičnini z ident. št. št. 659-4508.ES-25 – večnamenska dvorana K3 v kleti (etaža 1) v izmeri 199,26 m2, – podvložek št. 2503/26 – na nepremičnini z ident. št. št. 659-4508.ES-26 – večnamenska dvorana K2 v kleti (etaža 1) v izmeri 244,85 m2, ki se nahajajo v kleti objekta Ljubljanska ul. 42 v Mariboru, na parc. št. 1609/20, k.o. Tabor. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Izklicna cena: za nepremičnine, navedene v tč. 1 je 298.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR. Kupec je dolžan plačati na izklicano ceno davek na promet nepremičnin. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od dneva javne dražbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec ne plača v navedenem roku. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 2. aprila 2008, v predavalnici UP-4, višje pritličje Živilske šole Maribor, Park mladih 3, z začetkom ob 14. uri. 5. Drugi pogoji: 5.1. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu; 5.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; 5.3. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino. Varščina se plača na račun EZR št. 01100-6300109972 s sklicem 18 3311-7141998-2007000. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh po dražbi ali ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži; 5.4. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 5. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka; 5.5. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; 5.6. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno; 5.7. komisija Ministrstva za šolstvo in šport za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni dražbi. 6. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogled nepremičnine se lahko dogovorite z Mitjem Maruško, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Masarykova, 1000 Ljubljana, oziroma po tel. 01/400-52-63, faksu 01/400-53-27, ali e-pošti: mitja.marusko@gov.si.