Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1063. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija, stran 2685.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 (ZKme-UPB1)) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa uporabo, pogoje ter vrste državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja (v nadaljevanju: pomoč) v skladu z:
– Prilogo 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, 13. 1. 2001, z vsemi spremembami) (v nadaljevanju: Priloga 1),
– Prilogo 1 k Rimski pogodbi (UL C št. 325, 24. 12. 2002 – prečiščeno besedilo),
– Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, 16. 12. 2006) – skupinske izjeme,
– Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, 28. 12. 2006) za naložbe v trženje ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah,
– Uredbo sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKRSP) (UL L št. 277, 21. 10. 2005),
– uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije za tekoče leto,
– Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja (v nadaljevanju: sredstva) se zagotavljajo iz proračuna Občine Idrija, višino sredstev pa določi Občinski svet Občine Idrija z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencionirani obliki storitev in subvencij obresti.
Pomoč se dodeljuje do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Idrija,
– registrirana društva, združenja in krožki s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Idrija,
– organizacije, ki izvajajo tehnično pomoč na področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju Občine Idrija.
5. člen
(odbor za gospodarske dejavnosti)
Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Idrija opravlja naslednje naloge:
– pripravlja kriterije za dodeljevanje pomoči in besedila javnih razpisov,
– obravnava vloge za dodelitev pomoči,
– predlaga višino odobrene pomoči,
– pripravlja seznam upravičencev do pomoči.
Sklep o dodelitvi pomoči izda župan.
6. člen
(razpis)
Upravičenci do pomoči uveljavljajo pravico do pomoči na osnovi in pod pogoji, ki jih objavi Občina Idrija v obliki javnega razpisa na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi javnega razpisa pa posreduje v javnih občilih.
Javni razpis mora vsebovati:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo (vrste pomoči),
– višino razpisanih sredstev,
– višino sofinanciranja,
– upravičence, ki lahko pridobijo pomoč,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev pomoči,
– upravičene stroške,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– merila za ocenjevanje vlog za pridobitev pomoči,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi za razpis,
– naslov za pridobitev razpisne dokumentacije in kontaktno osebo za dodatna pojasnila,
– naslov za vložitev vlog za pridobitev pomoči,
– rok za vložitev vlog za pridobitev pomoči,
– rok za odpiranje vlog in rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
Upravičenci lahko pridobijo pomoč za isti namen samo iz ene vrste pomoči po tem pravilniku.
7. člen
(zahtevki)
Vloga za pridobitev pomoči (v nadaljevanju: vloga) mora vsebovati z javnim razpisom zahtevane podatke, predvsem pa:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID številko), davčno številko, številko transakcijskega računa oziroma številko hranilne knjižice za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel pomoči iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, v primeru, da je pomoč prejel, pa pridobi občina podatke o višini pomoči od dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže prosilec z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoč se dodeli na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Pomoči dodeljene po Uredbi komisije (ES) 1857/2006 – skupinske izjeme se ne more dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen pri ukrepu sofinanciranja zavarovalnih premij, kjer občina izplača razliko do predpisane višine upravičenih stroškov zavarovalne premije za tekoče leto.
9. člen
(prerazporeditev sredstev)
V primeru ostanka predvidenih sredstev, namenjenih za posamezno obliko pomoči po razpisu, se le-ta na predlog odbora za gospodarske dejavnosti Občine Idrija prerazporedi na druge pomoči, določene v skladu z določbami tega pravilnika. Na podlagi odločitve odbora za gospodarske dejavnosti Občine Idrija izda župan sklep o prerazporeditvi sredstev.
II. POMOČI
10. člen
(vrste pomoči)
Pomoč je namenjena za:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,
– plačilo zavarovalnih premij,
– zaokrožitev (arondacijo) zemljišč,
– spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– izvajanje lokalne razvojne strategije Leader,
– podporo projektom širšega pomena,
– spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Pomoči dodeljene po Uredbi komisije (ES) 1857/2006 – skupinske izjeme
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Rimski pogodbi. Pomoč se dodeli naložbam v postavitev pašnikov in izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih in naložbam v privatne poti in dostope, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih). Pomoč se dodeli tudi za naložbe v kmetijske zgradbe, opremo in mehanizacijo.
Med upravičene stroške sodijo:
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (tudi rabljene),
– naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (nakup in montaža opreme za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje (silosi …),
– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov celotne oziroma skupne naložbe v okviru celotne naložbe,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov (sadike večletnih rastlin),
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane,
– nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino,
– celovito urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih zemljišč),
– urejanje, obnova in izgradnja dovoznih poti,
– splošni stroški (svetovanje, izdelava projektov in projektne dokumentacije).
Pogoji za pridobitev sredstev za posodabljanje kmetijskih gospodarstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali),
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– izjava, da je kmetijsko gospodarstvo plačilno sposobno,
– predračun, kopija računa, kopija potrdila o plačilu.
Pogoji za pridobitev sredstev za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanja prostora in varstva okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali),
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti investicije,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše,
– izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
– izjava, da je kmetijsko gospodarstvo plačilno sposobno,
– predračun.
Višina sofinanciranja:
– do 40% upravičenih stroškov naložbe,
– do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki.
Upravičeni stroški naložbe se upoštevajo brez davka na dodano vrednost. Skupni (vključuje tudi prejeto pomoč iz Programa razvoja podeželja) najvišji prejeti znesek pomoči za kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati 400.000 EUR, na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje pa ne sme presegati 500.000 EUR v treh proračunskih letih.
12. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe in prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti),
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijskih gospodarstvih, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Med upravičene stroške sodijo:
– priprava dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
– nabava materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– objekt mora biti zaščiten z občinskim odlokom,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, mora biti lokacija in obstoj objekta zgodovinsko dokazana (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– predračun.
Višina sofinanciranja:
– do 100% dejanskih stroškov za naložbe, namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine (arheološka ali zgodovinska znamenitost),
– do 60% oziroma na območjih omejenih dejavnikov za kmetovanje do 75% dejanskih stroškov, pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva,
– do 100% dodatnih stroškov, nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, ki ga s pravnim aktom opredeli Občina Idrija.
Med upravičene stroške sodi: premestitev kmetijskega poslopja (razstavljanje, demontaža, montaža, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– podan javni interes občine, ki je opredeljen s pravnim aktom,
– soglasje lastnika ali posestnika kmetijskega poslopja.
Višina sofinanciranja:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih kmetijskih poslopij in ne predstavlja modernizacije poslopja ali povečanje proizvodne zmogljivosti,
– do 40% upravičenih stroškov oziroma na območjih omejenih dejavnikov za kmetovanje do 50% upravičenih stroškov, če kmet dobi modernejše kmetijsko poslopje ali je posledica premestitve povečanje proizvodne zmogljivosti.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
Med upravičene stroške sodi: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje pogojev Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije za tekoče leto,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imeti kmetijska zemljišča na območju Občine Idrija.
Višina sofinanciranja: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz državnega proračuna in višino sofinanciranja zavarovalne premije iz občinskega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali zaradi bolezni.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev (arondacijo) zemljišč
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
Med upravičene stroške sodijo: stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč, nastali v tekočem letu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in imeti kmetijska zemljišča na območju Občine Idrija,
– kopije računov.
Višina sofinanciranja: do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
16. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovosti kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev za pospeševanje razvoja in za sofinanciranje upravičenih stroškov za priznanje geografskega porekla, geografske označbe in tradicionalnega ugleda.
Med upravičene stroške sodijo:
– tržne raziskave, za pripravo vlog za priznanje geografskih označb porekla ter označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske skupnosti,
– uvedba sistemov zagotavljanja kakovosti po ISO standardih,
– uvedba sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP),
– uvedba sistemov sledljivosti,
– uvedba sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
– usposabljanje osebja za uporabo naštetih sistemov iz druge do pete alinee tega odstavka,
– stroški, ki jih zaračunajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so izvajalci aktivnosti opredeljenih v predhodnem odstavku,
– kopije predračunov,
– izjava, da upravičenec ni vključen v državno shemo oziroma v sheme kakovosti, oziroma izjava o višini sredstev, prejetih iz državne sheme oziroma shem kakovosti.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskemu gospodarstvu.
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju: izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, svetovalne storitve, organizacija in sodelovanje na forumih, tekmovanjih, razstavah, sejmih
Namen ukrepa: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev za dodatno izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Sofinancirajo se programi izobraževanja in svetovanja za potrebe primarnega kmetijstva, organizacija in sodelovanje na forumih, tekmovanjih, razstavah in sejmih.
Med upravičene stroške sodijo:
– organiziranje programa za usposabljanje primarnih kmetijskih proizvajalcev,
– svetovalne storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški pravnih in fizičnih oseb, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do vrednosti določene v razpisu,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– za izvajalce ukrepov, navedenih v predhodnem odstavku: pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine Idrija,
– letni oziroma polletni program,
– predloženo poročilo.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov, v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskemu gospodarstvu.
18. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije Leader
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za izvajanje lokalne razvojne strategije in delovanje lokalne akcijske skupine, priznane s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Upravičenci do sredstev: Lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva.
Med upravičene stroške sodijo:
– delovanje Lokalne akcijske skupine,
– sodelovanje, animiranje in izobraževanje,
– izvajanje projektov iz lokalne razvojne strategije.
Višina sofinanciranja: odvisna od sofinanciranja s strani države in ostalih partnerjev v posameznem projektu.
19. člen
Kumulacija
Najvišji zneski pomoči, ki so določeni v členih 11. do 17. tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se pomoč za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske skupnosti.
Pomoč izvzeta z Uredbo ES št.1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Evropske skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006. Zneski pomoči, pridobljeni iz sredstev Evropske skupnost ali državnih sredstev ali lokalnih sredstev, se seštevajo, skupni znesek pa ne sme preseči najvišjega procenta dovoljene pomoči, kot je opredeljeno v členih 11. do 17. tega pravilnika.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s pomočjo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004, glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006. Zneski pomoči, ki jih posamezno kmetijsko gospodarstvo pridobi na podlagi tega pravilnika se seštevajo z zneski pomoči »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004.
Splošna pravila za kmetijsko gospodarstvo
20. člen
Projekti za podporo kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s prodajo in trženjem kmetijskih proizvodov oziroma dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji
Namen ukrepa: pomoč se dodeli izključno projektom, ki se izvajajo na območju Občine Idrija ali za razvojne potrebe, namenjene spodbujanju razvoja podeželja.
Med upravičene stroške sodijo:
– organizacija izobraževalnih programov, seminarjev, delavnic, strokovnih ekskurzij,
– organizacija, izvedba in promocija neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– sofinanciranja izvedbe prireditev, ki pripomorejo k promociji in trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– brezplačne publikacije in časopisi,
– izvajanje svetovanj za kmete, ki niso financirana iz drugih javnih virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga z obrazložitvijo projekta,
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov projektov,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena katerikoli fizični ali pravni osebi ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Spodbujanje razvoja dopolnilnih in drugih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za ustvarjanje pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodinjstva. Namenjena je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne ali druge dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne ali druge dejavnosti na kmetiji.
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi,
– ostale dejavnosti, skladno z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
Med upravičene stroške sodijo:
– izgradnja ali obnova objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so lahko fizične ali pravne osebe, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi ali drugimi oblikami dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Idrija,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali druge oblike dejavnosti na kmetiji, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in vrsto dejavnosti opredeljeno v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora registrirati najpozneje 1 leto po zadnjem izplačilu pomoči in se opravljati še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo,
– predračun,
– kopija računov in potrdil o plačilu.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti: za nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena in obrtniška dela,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena katerikoli fizični ali pravni osebi, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
22. člen
Sofinanciranje operativnih stroškov transporta med kmetijskimi gospodarstvi
Namen ukrepa: pomoč se dodeli za sofinanciranje operativnih stroškov transporta med kmetijskimi gospodarstvi z oddaljenih območij.
Upravičenci:
– prevozniki, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na območju občine Idrija in izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo.
Med upravičene stroške sodi: sofinanciranje prevoznih stroškov – operativnih stroškov prevoza.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena katerikoli fizični ali pravni osebi, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
III. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
Nadzor nad porabo sredstev pomoči, dodeljenih po tem pravilniku, opravlja pristojna služba občinske uprave Občine Idrija.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljeno pridobljeno pomoč skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila pomoči do dneva vračila pomoči, in sicer v primeru:
– da je bila pridobljena pomoč delno oziroma v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec navajal neresnične podatke na vlogah,
– drugih nepravilnosti pri uporabi pridobljene pomoči.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 57/03).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0007/2007-5
Idrija, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.