Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3201/08 , Stran 1102
1. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Pomurju v višini 600.000,00 EUR, za kreditiranje investicijskih projektov. Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50–80%, vendar garancija ne more presegati 108.500,00 EUR. 2. Upravičeni stroški investicije: – Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta. – Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. – Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. 3. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: 1. Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mala in srednje velika podjetja (do 100 zaposlenih, letni promet ne presega 50.000.000 EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43.000.000 EUR). 2. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije. 3. Sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na območju Pomurja. 4. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave. 5. Upravičenec – prijavitelj mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. 6. Investicija se mora izvajati na območju Pomurja. 3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje sredstev Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev, ki jih zahteva izbrana poslovna banka upravičenca oziroma prijavitelja, izpolnjujejo še večino od naslednjih kriterijev: – investicijski krediti za obnovljive vire energije, – projekt zagotavlja trajna in kvalitetna delovna mesta, – izvedba projekta pomembno vpliva na razvoj konkurenčnosti gospodarstva, – dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnoloških in ekološko neoporečnih procesov, – dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in ki nadomeščajo uvoz, – razširitev poslovanja zasebnikov, ki opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti, – zaposluje nezaposlene z območja na katerem se izvaja investicija, – dobra boniteta, – ob enakem izpolnjevanju kriterijev razpisa bodo imeli prednost tisti prosilci, katerim krediti še niso bili dodeljeni. 3.2. Krediti: – prosilec lahko vloži vlogo za investicijski kredit v višini od najmanj 4.173 EUR do največ 135.625 EUR; – obrestna mera za kredite po tem razpisu je različna, glede na poslovno banko: NLB d.d. – 3,70% letno nominalno, nespremenljiva; Raiffeisen banka d.d. – 3 mes. EURIBOR + 1,5% naprej (odvisno od bonitete) ali 3 mes. CHF LIBOR + 1,8% naprej (odvisno od bonitete); Banka Koper d.d. – 1 mes. EURIBOR + 0,85%; NKB Maribor d.d. – 6 mes. EURIBOR + 1,1%; Abanka Vipa d.d. – 6 mes. EURIBOR + 1,5% (krediti do 5 let) oziroma 6 mes. euribor + 1,6% (krediti nad 5–10 let); – doba vračanja kredita je največ 10 let; – prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke, kreditodajalke. 3.3. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena: – podjetja s področja kmetijstva in ribištva; – podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, jeklarstva, motornih vozil in sintetičnih vlaken; – podjetja v težavah. 4. Garancije RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« in pozavarovanje Javnega sklada RS za podjetnišvo Maribor: – prosilec vloži vlogo za garancijo RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« hkrati z vlogo za kredit; – garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska 108.500,00 EUR oziroma 50–80% poroštva odobrenega kredita; – prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na podlagi notarskega sporazuma ali vrednostnimi papirji, menico in drugimi instrumenti zavarovanja (odvisno od bonitete kreditojemalca); – garancije RRA Mura so pozavarovane v višini 54.250,00 EUR oziroma 50% s strani Javnega sklada RS za podjetništvo Maribor. 5. Dokumentacija Vloga za dodelitev kredita in garancije je na razpolago na spletni strani RRA Mura d.o.o. (www.rra-mura.si) ter na naslednjih mestih: – za območje Mestne občine Murska Sobota; Upravna enota MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, mag. Mojca Breščak, tel. 02/513-11-11; RRA Mura, Lendavska 5/a, Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši, tel. 02/536-14-67; – za območje Občine Ljutomer; Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak Branko, tel. 02/584-90-44; – za območje občin Beltinci, M. Toplice, Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina; Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3, M. Toplice, Jožica Toplak in Darja Čerpnjak, tel. 02/538-13-50; – za območje Občine Apače, Mateja Kolarič, Apače 42b, Apače, tel. 02/569-85-50; – za območje Občine Radenci, Janez Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel. 02/566-96-10. Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 oziroma 3 izvodih na sedežu imenovanih kontaktnih oseb. 6. Rok za prijavo in oddajo vlog Rok za vložitev vlog po tem razpisu je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2008. Prvi rok za oddajo vloge je takoj po objavi v Uradnem listu RS. Vloge oddane do 20. v mesecu se bodo obravnavale v roku do 5. v naslednjem mesecu. 7. Obdelava vlog Postopek za dodeljevanje sredstev se izvede po postopkih kreditodajalca. Predhodno vloge lahko pregledajo Odbori za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem. Pregledane vloge skupaj z mnenjem pošljejo v odločanje pristojnemu kreditnemu odboru. Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo obravnaval. O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 10 dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru. Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali zavrnitvi kredita je dokončen. 8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena pod točko 5.