Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3281/08 , Stran 1143
V skladu z 18. členom Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1 in 102/07) in 10. členom Družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. ter sklepom Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. z dne 12. marca 2008 razpisna komisija razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Pogoji: 1. državljanstvo Republike Slovenije, 2. visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri, 3. najmanj pet let izkušenj na vodilnih ali vodstvenih nalogah, 4. poznavanje organiziranosti in delovanja državnih institucij, 5. poznavanje problematike izdajanja uradnega glasila Republike Slovenije, 6. usposobljenost za organiziranje in koordiniranje rednega in pravočasnega izhajanja Uradnega lista Republike Slovenije, 7. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, 8. kandidat ne sme biti poslanec Državnega zbora Republike Slovenije ali funkcionar politične stranke. Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja javnega podjetja (največ pet tipkanih strani). Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Direktorja imenuje Skupščina Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. na predlog Nadzornega sveta. Pisne vloge z oznako »Razpisna komisija Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.« in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema tajništvo podjetja, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, 8 dni po objavi razpisa. Razpisna komisija bo upoštevala le vloge, ki jim bodo priložena vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev. Za aktivno znanje tujega jezika bo veljalo le potrdilo, ki ga izda Filozofska fakulteta ali ustanova, verificirana za programe izpopolnjevanja v tujih jezikih. O predlogu, ki ga bo Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. posredoval Skupščini Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijave na razpis.