Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 0919-1/2008 Ob-3160/08 , Stran 1100
1. Ime posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva: Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje aktivnosti, ki po namenih in ciljih ustrezajo informativnim, ozaveščevalnim in promocijskim projektom o naložbah, tehnologijah in izdelkih varstva okolja ter promociji dobrih praks na področjih, ki jih kreditira ali sofinancira Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo upravičeni vlagatelji: – nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, in so pravne osebe, ustanovljene na podlagi zakona o društvih, zakona o ustanovah ali zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), – izdajatelji medija, registrirani za izvajanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin v skladu z zakonom o medijih, – regionalne razvojne agencije, ustanovljene kot zavod ali druga pravno organizacijska oblika (vpisane v evidenci subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni) v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, – lokalne energetske agencije, ki so sofinancirane s strani programa Intelligent Energy – Europe, ki morajo imeti uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. 4. Merila: a) kvaliteta predlaganih aktivnosti; b) kvaliteta predlaganega pristopa k izvedbi aktivnosti; c) stopnja doseganja ciljnih javnosti in prispevek k promociji delovanja sklada; d) kvaliteta projektne skupine, organiziranost in reference; e) stroškovni vidik in pričakovani učinki glede na prikazane stroške. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogojev in meril za odobritev sredstev sofinanciranja je naveden v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje: 50.000,00 EUR. 6. Predvideno obdobje porabe sredstev: do 31. decembra 2008. 7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge, ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v glavno pisarno sklada (na sedež sklada, Tivolska cesta 30, Ljubljana, 4M. nadstropje) najkasneje do 9. aprila 2008 do 13. ure. 8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne 9. aprila 2008 na sedežu sklada, s pričetkom ob 13. uri. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja. 9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja. 10. Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si, v rubriki Aktualno oziroma v glavni pisarni na sedežu sklada (Tivolska cesta 30, Ljubljana, 4M. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delavnik pri Sonji Kelšin ali Darku Koporčiču, tel. 241-48-20, faks 01/241-48-60, e-pošta: skelsin@ekosklad.si, dkoporcic@ekosklad.si.