Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3140/08 , Stran 1103
1. Predmet razpisa Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini 602.600,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini od 50% do 80% skupne vrednosti posojil, kar znaša največ 482.080,00 EUR. Garancije so, za leto 2008, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za gospodarstvo. Razpisana sredstva po občinah so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne zbornice Sežana iz Komna in Divače 2. Pogoji dodeljevanja 2.1. Dolgoročna posojila – prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR; – nominalna fiksna obrestna mera na letni ravni za posojila znaša 3%; – za posojila svojim članom Občina Ilirska Bistrica regresira posojilojemalcem 2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti investicije oziroma največ do zneska 41.729,00 EUR; – doba vračanja posojila znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let; – moratorij na vračanje posojila znaša do največ 6 mesecev; – prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev; – prosilec zavaruje prejeto posojilo pri banki z garancijo RRC GS v višini od 50% do 80%, preostanek pa v skladu s pogoji banke; – garancije RRC GS, so za leto 2008, pozavarovane 50% s strani Javnega sklada RS za podjetništvo Maribor; – bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8% od zneska posojila- najmanj 41,73 EUR pri Banki Koper d.d. in Abanki Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper ter 0,8% od zneska posojila-minimalno 146,00 EUR pri SKB Banki d.d. Ljubljana-PE Koper. 2.2. Garancija Garancijske sheme: – vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo; garancija znaša od 50% do 80% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.; – prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico podjetnika, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca); – prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila. 3. Upravičeni stroški investicije: – Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta. – Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. – Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: – člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (podpisana vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v znesku 110,00 EUR); – gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mala in srednje velika podjetja; – upravičenec-prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave; – imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana). Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD): – področje A – Kmetijstvo, – področje B – Ribištvo in ribiške storitve. Do pomoči sheme po pravilu de minimis niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Prav tako do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju podjetij). V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in garancije. 5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani predvsem: – načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev; – načelo donosnosti projekta. Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli prosilci: – katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja bo višja; – katerih projekti bodo: – razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest), – ekološko naravnani. 6. Vsebina vloge Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih: – na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Garancijska shema, – Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, tel. 05/663-75-82 (Irena Cergol); – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel. 05/734-43-62 (Vlasta Sluban) ali na www.ora.si; – Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61 (Nevenka Tomšič). Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih. 7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil datum porabe sredstev. 8. Zavrnitev vloge Vloga se formalno zavrne, kolikor: – ne vsebuje zahtevane dokumentacije; – je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa). 9. Obdelava vlog Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno. RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu odločitve. 10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih naštetih v 6. točki tega razpisa.