Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 69/08 Ob-3202/08 , Stran 1100
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje razstav postavljenih v času Tedna arhitekture, ki so namenjene promociji in prepoznavanju arhitekturnega delovanja. Predmet sofinanciranja niso predstavitve raziskav in teoretskih razprav, ki na vsebinski in predstavitveni ravni izpostavljajo pretežno izobraževalne vidike, oblikovanje spletnih strani ter vse vrste projektov z namenom trženja. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – Prejemniki sredstev so lahko društva, zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi ter posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi. – Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo izključno za financiranje stroškov postavitve razstave prijavljene na ta razpis ter stroškov za promocijo te razstave. – Razstava mora biti postavljena in odprta za javnost najmanj v času Tedna arhitekture od 15. do 22. junija 2008. Razstave, ki ne bodo javno dostopne vsaj en dan Tedna arhitekture ne morejo biti predmet sofinanciranja. Razstava mora biti zaključena pred 14. 11. 2008. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev: Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: Sklop 1 – Mednarodne razstave Kakovost razstave in pomen razstave za slovensko javnost, ter doprinos razstave k doseganju namena sofinanciranja razstav (20 točk), Sodelovanje z mednarodno organizacijo ali mednarodno žirijo pri izbiri razstavljenih del (20 točk), Reference glavnega nosilca razstave (20 točk), Trajanje razstave (15 točk), Postavitev razstave v državah EU (10 točk), Spremljajoče aktivnosti (10 točk), Plačljivost razstave (5 točk). Sklop 2 – Razstave s področja arhitekture Tema razstave – Navezava razstave na osrednjo temo konference Evropskega foruma za arhitekturno politiko – Urbana prenova – prilagajanje klimatskim spremembam (25 točk), Kakovost razstave in pomen razstave za slovensko javnost, ter doprinos razstave k doseganju namena sofinanciranja razstav (25 točk), Reference glavnega nosilca razstave (20 točk), Trajanje razstave (15 točk), Spremljajoče aktivnosti (10 točk), Plačljivost razstave (5 točk). Dodatni kriterij za razporeditev je delež zaprošenih sredstev MOP (%). Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 60 točk (60% maksimalnega možnega števila) in tiste, ki pri najmanj dveh merilih ne bodo dosegle nobene točke, niso upravičene do sofinanciranja. 5. Okvirna višina sredstev: Skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 40.000,00 EUR. 6. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik: Najvišji možni znesek sofinanciranja je 10.000 EUR. Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 60 točk (60% maksimalnega možnega števila). Znesek sofinanciranja se določi glede na doseženo število točk: 60–70 točk: znesek zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 4.000 EUR; 71–80 točk: znesek zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 6.000 EUR; 81–90 točk: znesek zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 8.000 EUR; 91 in več točk: znesek zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 10.000 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo največ 2 razstavi iz sklopa 1 – Mednarodne razstave in največ 6 razstav iz sklopa 2 – Razstave s področja arhitekture. 7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe na vsaki strani podpisane in žigosane. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev je do 14. 11. 2008. 9. Rok za predložitev vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 4. 2008 do 11. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če je odposlana s priporočeno pošto na zadnji dan za predložitev vloge na javni razpis. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo 15. 4. 2008, s pričetkom ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 21, Ljubljana. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije: razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Pavli Koc, tel. 01/420-23-75, e-pošta pavli.koc@gov.si ali pri Petri Ložar, tel. 01/478-70-59, faks: 01/478-70-10, e-pošta petra.lozar@gov.si.