Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 408/08 Ob-3250/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 408/08 z dne 10. 3. 2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 16, v izmeri 23,19 m2, s pripadajočo shrambo, ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske hiše na naslovu Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1171/2, k.o. Moste, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki je v lasti kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja Zorana Ćulibrka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 027/01 z dne 27. 9. 2001, sklenjene med Slavico Makivić kot prodajalko ter Zoranom Ćulibrkom kot kupcem, in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11.500,00 EUR s pripadki, s pogodbeno letno obrestno mero v višini 7,75%, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 3. 2013 in z možnostjo predčasnega odpoklica upnice.