Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Su 0106/2008 Ob-3190/08 , Stran 1141
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec/pravosodna sodelavka (vodja vpisnika) – dve prosti delovni mesti za nedoločen čas. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh mesecev. Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec II, I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, – najmanj šest let in šest mesecev delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen strokovni izpit (strokovni upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda, – aktivno znanje uradnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom, – aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni upravni izpit. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovnega izpita iz upravnega postopka, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v Kopru pridobitev podatkov navedenih v 4. točki iz uradne evidence. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami v državni upravi. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.