Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 094-2/2008 Ob-3170/08 , Stran 1099
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. 2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. 3. Splošno o nagradah: Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju. Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade. Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo najmanj 10 let. Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) najmanj 30 let. Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo. 4. Merila za dodelitev nagrad: 4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še: – da je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in potrjene rezultate. 4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še: – da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja. 4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še: – da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja. 4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še: – da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu, ali če se je vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic). 5. Obvezne sestavine predloga za nagrado: – ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev, – ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino posameznikov, – ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti, – pisna utemeljitev (najmanj ena tipkana stran) z dokazili, – osnovni podatki o predlagatelju. 6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in v njem navede: – kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval; – vsebinsko utemeljitev predloga (1 do 3 tipkane strani); – kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse; – bibliografijo, vendar le prikaz petih najpomembnejših del v zadnjem obdobju (če ne gre za življenjsko delo), tiskani izpis COBISS ni potreben. Priloge naj vsebujejo le tisto, kar sodi v utemeljitev kot argument. Predlog naj vsebuje več mnenj o kandidatu(-ki), predlagatelj ne more predlagati sebe. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge. 7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. 01/400-54-65, e-pošta polona.soln@gov.si. Uradne ure po telefonu so vsak delovnik od 9. do 11. ure. 8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave sprejemamo do četrtka, 29. 5. 2008 do 13. ure. Nepravilno opremljene in prepozne vloge bodo zavržene.