Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 161107-08-0211 Ob-3076/08 , Stran 1138
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Zaželen izpit: – državni pravniški izpit. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave: – pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; – pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – pisno izjavo kandidata o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima); – pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 5. alineje iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje zahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji, – zastopanje v postopkih upravnega spora, – pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje pritožb in izrednih pravnih sredstev, – informiranje strank, vodenje evidenc in priprava poročil, – opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj št. 1101-10/2008 višji svetovalec v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev«. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na številko 01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa ga. Žlender na številko 01/369-67-92. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.