Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007, Kazalo


MINISTRSTVA

5172. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda
5173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov

BANKA SLOVENIJE

5174. Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic
5175. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
5176. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
5177. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
5178. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
5179. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
5180. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
5181. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
5182. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju
5183. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih
5184. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5185. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5186. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

5187. Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade

Bled

5188. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za športno-rekreacijski park Bled – 1. faza

Braslovče

5189. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2007
5190. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Braslovče za programsko obdobje 2007–2013
5191. Pravilnik o uporabi Športne dvorane Braslovče
5192. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Braslovče

Celje

5193. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno II
5194. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »SR-CE« – Mladinski center
5195. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Lahovna – del«

Kočevje

5196. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2007

Ljubno

5197. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007

Moravske Toplice

5198. Odlok o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice
5199. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice
5200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007
5201. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice
5202. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007

Murska Sobota

5203. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Radeče

5204. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Radeče

Slovenska Bistrica

5205. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

Slovenske Konjice

5206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

5208. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba

Škofljica

5209. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2008

Videm

5210. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Vipava

5211. Sklep o ugotovitvi, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Vipava prešel na drugega kandidata

Zagorje ob Savi

5212. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah

Zreče

5213. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za dela naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

Žalec

5214. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta golf igrišče Žalec

Žiri

5215. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri
5216. Pravilnik o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri
5217. Tarifni pravilnik za storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Občini Žiri
5218. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti