Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 032-42/2007 Ob-30753/07 , Stran 7423
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-01-00, faks 04/572-18-64. 2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 1503/2, k.o. Bohinjska Bistrica v izmeri 158 m2. 3. Izklicna cena za nepremičnino znaša: 11.850 EUR (cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin). 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na podračun ERZ Občine Bohinj: št. 01204-0100008048, sklic: (datum plačila). Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj. Rok: 30. 11. 2007 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnem odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun Občine Bohinj, št. ERZ 01204-0100008048, sklic: (datum plačila). Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem izboru. 7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – navedbo parcele, za katero se vlaga ponudba, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, ki znaša 10% od izhodiščne cene nepremičnine, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, – izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV za pravne osebe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Bohinj zadrži njegovo kavcijo. 9. Pogoji: nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, stroške overitve, takso za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Bohinj. Odpiranje ponudb opravi komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo v torek dne 4. 12. 2007 ob 10. uri. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Bohinj, kontaktna oseba Jolanda Planovšek, tel. 04/577-01-24, v delovnih dneh od 19. 11. do 29. 11. 2007 med 9. in 11. uro. 15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj s soglasjem župana, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključna.

AAA Zlata odličnost