Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5197. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007, stran 14138.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 8. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007
1. člen
Spremeni se Priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007 (Uradni list RS, št. 134/06), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
-------------------------------------------------------------
A.) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I skupaj prihodki                  2.229.097
II skupaj odhodki                  2.276.575
III proračunski primanjkljaj (I - II)         -47.478
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV prejeta vračila danih posojil in prodaja         0
kapitalskih deležev
V dana posojila in povečanje kapitalskih          0
deležev
VI prejeta minus dana posojila in spremembe         0
kapitalskih deležev
C.) RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII zadolževanje                      0
VIII odplačilo dolga                    0
IX sprememba stanja na računu (I + IV + VII      -47.478
- II - V - VIII)
X neto zadolževanje (VII - VIII)              0
XI neto financiranje (VI + VII - VIII - IX)      -47.478
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        100.176
PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)
-------------------------------------------------------------
                              «.
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2007 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 007-007/2007
Ljubno, dne 8. novembra 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost