Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30590/07 , Stran 7421
1. Prodajalec / organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je ponovna prodaja zemljišča, in sicer: a) Zemljišče s parc. št. 5512 k.o. Domžale, v izmeri 370 m2. Zemljišče leži v območju PUP, Vir, V3 Ob vodi (območje enodružinske stanovanjske gradnje, prosto stoječa pozidava). V neposredni bližini poteka vsa komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, plin). 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Ponudbena cena: najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje za zemljišče s parc. št. 5512 k.o. Domžale – 78.761,80 EUR z DDV. 5. Pogoji prodaje: a) Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno. b) Ponudba je zavezujoča in dokončna. c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. d) Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od ponudbene cene nepremičnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na TRR Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, št. 01223-0100001491, sklic na št. 00/110099. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 30 dni. 7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe (OBR-1), – brezpogojno podpisano prodajno pogodbo (OBR-2). – originalno dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Obrazca OBR-1 in OBR-2 lahko ponudniki dvignejo na vložišču Občine Domžale. 8. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v tem roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. Kupnina se nakaže na TRR Občine Domžale, št. 01223-0100001491, odprt pri Banki Slovenije. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Uspel bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 9. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 3. 12. 2007. Popolne ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo na vložišču Občine Domžale ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup občinskega zemljišča – ne odpiraj!« Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. Odpiranje ponudb bo komisijsko in sicer 6. 12. 2007 ob 10. uri v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. 10. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali komisija, ki vodi postopek prodaje, s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Domžale, Oddelek prostor in varstvo okolja, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, tel. 01/724-20-22, Marjeta Podpeskar Omahen. Ogled nepremičnin je možen po predhodnemu dogovoru.

AAA Zlata odličnost