Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 47802-22/2007-1 Ob-30737/07 , Stran 7422
I. Predmet prodaje: zemljišče parc. št. 9100, njiva v izmeri 2.598 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici pri vl. št. 2567, k.o. Šempeter, v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, vendar vknjižba v zemljiški knjigi na ime lastnika še ni izvedena. Izhodiščna cena: 80.010,00 EUR. II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na sedež prodajalca najkasneje do 4. 12. 2007 do 10. ure. Nepopolne ponudbe ali nepravilno opremljene ter ponudbe prispele po navedenem roku, se ne bodo upoštevale. III. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, – natančno navedbo nepremičnine in navedbo predvidenega programa izrabe zemljišča, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine. IV. Ponudnik mora plačati varščino na račun prodajalca 01383-0100014409, sklic 00 722100, v višini 10% izhodiščne cene. Uspelemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku postopka prodaje nepremičnine. V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika ni le ponujena cena. Poleg cene bo pri izbiri kupca upoštevana skladnost predvidenega programa v območju 4, občinskega Lokacijskega načrta - Smete v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05). Zemljišče je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača celotne kupnine. VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter tudi da lahko do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. IX. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Regina Dragoljević, tel. 05/33-51-000, elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

AAA Zlata odličnost