Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5191. Pravilnik o uporabi Športne dvorane Braslovče, stran 14131.

Na podlagi 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 9. redni seji dne 7. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi Športne dvorane Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov »Športne dvorane Braslovče« (v nadaljevanju: športna dvorana).
2. člen
V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
- celotna športna dvorana s pripadajočimi garderobami in sanitarijami;
na kratko »športna dvorana«
ali
- vzhodna polovica športne dvorane s pripadajočo garderobo in sanitarijami;
na kratko »telovadnica »A«,
- zahodna polovica športne dvorane s pripadajočo garderobo in sanitarijami;
na kratko »telovadnica »B«,
- mala športna dvorana v nadstropju z pripadajočo garderobo in sanitarijami v nadstropju;
na kratko »telovadnica »C«.
in
- tribune za gledalce,
- prostori za sodnike,
- športno orodje in oprema v objektu.
3. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. Izvajanje pouka športne vzgoje šoloobveznih otrok in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca).
2. Redno vadbo otrok, mladine in članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
3. Športno rekreacijo športnih društev in klubov, ter njihova športna tekmovanja.
4. Športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin.
5. Redno vadbo in rekreacijo društev in klubov s sedežem izven Občine Braslovče.
6. Prireditve Občine Braslovče.
7. Športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve. Organizator mora pred izvedbo prireditve pridobiti dovoljenje Občine Braslovče in skleniti pogodbo o najemu ter prireditev priglasiti pri pristojnemu organu v skladu z zakonom.
4. člen
Uporabniki dvorane, organizatorji športnih oziroma drugih prireditev morajo poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina Braslovče in upravitelj ne odgovarjata za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabnik športne dvorane odgovarja za morebitno škodo, kot posledico namernega uničenja ali poškodovanja opreme v času treningov, tekem in prireditev.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V UPORABO
5. člen
Pri oddaji športne dvorane v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. Občina Braslovče za izvedbo občinskih prireditev in športnih tekmovanj.
2. OŠ Braslovče za izvedbo pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti.
3. Programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Braslovče.
4. Programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Braslovče.
5. Drugi klubi, društva in skupine iz Občine Braslovče, ki izvajajo športno rekreacijo.
6. Društva in klubi izven občine.
7. Drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina kateremukoli porabniku:
- odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
- prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem, ali prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene. Rok za odpoved termina je 7 dni.
6. člen
Predloge uporabnikov za uporabo športne dvorane zbere Občina Braslovče z javno objavo na krajevno običajen način, in sicer do konca meseca avgusta tekočega leta.
7. člen
Določitev razporeda uporabe športne dvorane določi na podlagi zbranih predlogov uporabnikov in ob upoštevanju 5. člena tega pravilnika tričlanska komisija, ki jo imenuje župan iz predstavnikov Občine Braslovče, Osnovne šole Braslovče in Športne zveze Braslovče.
Razpored uporabe se določi za celotno naslednje šolsko leto.
8. člen
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti na predlog komisije potrdi župan pred začetkom uporabe športne dvorane.
V primeru pritožbe na odločitev komisije o pritožbi odloči župan.
9. člen
V primeru da je interes uporabnikov večji, kot so kapacitete dvorane, oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, Občina Braslovče za naslednje šolsko leto objavi razpis in razdeli termine na podlagi razpisnih pogojev in meril ter v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Občina Braslovče z uporabniki sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov v času vadbe.
11. člen
V osmih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti Občini Braslovče. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v osmih dneh se smatra, da je uporabnik odstopil od pogodbe.
12. člen
Pogodba z uporabniki športne dvorane se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita Občina Braslovče in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko Občina Braslovče enostransko prekine v naslednjih primerih:
1. Če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za katere je sklenjena pogodba.
2. Če uporabnik krši določila hišnega reda športne dvorane ali določila pogodbe o uporabi.
3. Če uporabnik ne plačajo računov za uporabo športne dvorane.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE
13. člen
Cenik za uporabo športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Braslovče na predlog župana najkasneje do konca meseca avgusta tekočega leta za naslednje šolsko leto.
14. člen
Cenik uporabe pripravi Občina Braslovče za čas uporabe ene ure. Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje:
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
- stroške ogrevanja in prezračevanja,
- stroške električne energije,
- stroške komunalnih storitev,
- stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
- stroške zavarovanja,
- druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja zajemajo:
- stroške plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk.
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
15. člen
Uporabniki športne dvorane morajo ceno uporabe poravnati v skladu s pogodbo.
Prihodki od uporabe dvorane so prihodki proračuna Občine Braslovče, namenjeni pa so za pokrivanje stroškov upravljanja športne dvorane ter stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja.
V primeru neplačila uporabe dvorane si Občina Braslovče pridržuje pravico, da dolžnikom, ki so kot izvajalci letnega programa športa sofinancirani iz občinskega proračuna, zadrži izplačilo odobrenih sredstev za izvedbo posameznih vsebin do višine dolgovanega zneska.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športne dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih športne dvorane.
V hišnem redu športne dvorane se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športne dvorane ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.
17. člen
V času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja nadzor nad uporabo dvorane Osnovna šola Braslovče s svojim strokovnim kadrom.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika in hišnega reda Športne dvorane Braslovče zagotavljajo Občina Braslovče in upravitelj športne dvorane.
19. člen
Občina Braslovče mora zagotoviti vodenje posebne evidence uporabe športne dvorane Braslovče, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
- naziv uporabnika,
- odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
- čas uporabe,
- število in imena udeležencev,
- ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671/01/2007
Braslovče, dne 7. novembra 2007
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost