Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5214. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta golf igrišče Žalec, stran 14166.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNarčrt) (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 26. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta golf igrišče Žalec (v nadaljevanju: OPPN golf igrišče Žalec)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja in razlogi:
Na območju, ki leži v neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas, severno od avtoceste Celje-Vransko in zahodno od glavne ceste Arja vas-Velenje, ima investitor namen urediti golf igrišče z 9 luknjami. Za to območje, ki je veliko ca. 38 ha, je bila z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Žalec - dopolnitev v leto 2000 (Uradni list RS, št. 94/02) sprejeta programska zasnova za golf igrišče Žalec-Krčevina (P 36), ki v 37. členu za celotno ureditveno območje programske zasnove opredeljuje izdelavo prostorskega načrta.
V naravi je obravnavano območje v glavnem kmetijsko zemljišče, delno gozd in stavbišče. Območje prečka potok Vršca, z ohranjeno obvodno vegetacijo. Na območju je opredeljena naravna vrednota z oznako NV 21(ND 807 - Dolina Vršce in potok Vršca; oznaka po PUP2) in objekt kulturne dediščine - arheološka dediščina z oznako K2.05 (Govče - protestantska molilnica) z varstvenim režimom I. stopnje za arheološko najdišče protestantske cerkve.
Območje v smeri vzhod-zahod prečka trasa obstoječega plinovoda M2 v dolžini ca. 350 m, v postopku načrtovanja pa je tudi trasa vzporednega prenosnega plinovoda.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Investitor želi območje golf igrišča kasneje še razširiti proti severu in ga povečati na skupaj 18 lukenj oziroma na skupno površino ca. 74 ha. Občina Žalec je v ta namen v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 94/02) tudi natančno opredelila, da bo za golf igrišče namenila območje, ki v celotnem obsegu meri ca. 74 ha in, da bo ureditev igrišča potekala v dveh fazah. V prvi fazi, ki zajema južni del območja, bo urejeno igrišče od 1-9 luknje, površine za drugo fazo igrišča s preostalimi devetimi luknjami pa bodo načrtovane na prostoru, ki ga opredeljuje zasnova rekreacije v naravnem okolju (kartografski del, karta št. 6, navedenih dopolnitev). Ta širitev igrišča bo možna šele takrat, ko bo za območje širitve v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Žalec spremenjena namenska raba zemljišč v območje za šport in rekreacijo.
Občinski svet je na 28. seji (dne 3. 4. 2006) sprejel tudi sklep, da Občina Žalec podpira gradnjo golf igrišča na istem prostoru, kot je to določeno z že sprijetimi planskimi akti Občine Žalec - Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 94/02). Z namenom, da bi investitor lahko pričel s pripravo lokacijskega načrta tudi za drugi del faze izgradnje golf igrišča (od 10. do 18. luknje v severnem delu), pa je Občina Žalec v okviru postopka za zbiranje pobud v okviru priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žalec in prostorskega reda Občine Žalec že podala ustrezno pobudo v letu 2005.
II. Predmet in območje OPPN
Predmet izdelave OPPN golf igrišče Žalec je območje sprejete programske zasnove za golf igrišče Žalec-Krčevina z oznako P 36. Najpomembnejša med programskimi izhodišči so:
- ureditev golf igrišča z 9 luknjami,
- gradnja in ureditev spremljajočih objektov: vadbišče-driving range, objekt za potrebe golf igrišča in servisni objekti, parkirne površine in drugo,
- načrtovanje novih vodnih ureditev (umetni ribniki, sonaravna ureditev korita potoka Vršca …),
- načrtovanje krajinskih in parkovnih ureditev, prilagojenih tipologiji krajine,
- ureditev komunalne, prometne, energetske in ostale infrastrukture.
Okvirno ureditveno območje OPPN je območje, ki se nahaja v neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas, severno nad avtocesto in zahodno od ceste Arja vas-Velenje. Ureditveno območje na vzhodu omejujejo kmetijske površine, na jugu avtocesta, na zahodu delno vodotok Vršca, delno kmetijske in gozdne površine, na severu pa kmetijske površine ter lokalna cesta Ložnica-Velika Pirešica. Ureditveno območje OPPN je veliko ca. 38 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
- Zakonom o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
- Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
- Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
- Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04),
- Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
- Programska zasnova za golf igrišče Žalec-Krčevina (P36), Uradni list RS, št. 94/02),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP1 (Uradni list RS, št. 95/99, 113/00),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
- Geodetski načrt območja v merilu 1:1000 (GEO Inženiring d.o.o., Žalec, december 2004),
- Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Naročnik vseh strokovnih podlag mora zagotoviti naslednje strokovne podlage:
- Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
- Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
- Celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, opredelilo izdelavo omenjenega CPVO.
- Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
- Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
- Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
- Pošiljanje sklepa o začetku priprave OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za prostor).
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
- Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 60 dni od objave sklepa o začetku priprave OPPN).
- Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
- Izdelovalec po pooblastilu pripravljavca pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
- Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
- Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 45 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 60 dni.
- V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za okolje) ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
- Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan Občine Žalec nato sprejme sklep o javnem naznanilu razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN. Javno naznanilo se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ.
- MS Žalec, KS Petrovče in KS Galicija v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestijo javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
- Javna razgrnitev se izvede za najmanj 30 dni na sedežu Občine Žalec in na sedežih pristojnih MS in KS.
- Občina Žalec v sodelovanju z MS Žalec, KS Petrovče in KS Galicija v času javne razgrnitve organizira tudi javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v kraju načrtovane prostorske ureditve ali v prostorih Občine Žalec.
- Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
- Pripravljavec OPPN v sodelovanju z MS Žalec, KS Petrovče in KS Galicija evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge, podane v okviru javne razgrnitve.
- Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
- Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 45 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
- Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
- Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 45 dni).
- Izdelovalec po pooblastilu pripravljavca pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
- Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
- V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec, župan pa ga po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec.
- Občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek podati svoje smernice, k predlogu pa mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
7. DARS d.d., Ljubljana,
8. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
10. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana,
11. Telekom Slovenije, PE Celje,
12. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
13. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
14. GEOPLIN plinovodi d.o.o., Ljubljana,
15. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Koper,
16. Kabel TV d.o.o., Petrovče,
17. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva),
18. MS Žalec,
19. KS Petrovče,
20. KS Galicija ter
21. drugi nosilci urejanja prostora, če se to ugotovi v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi sodelujejo naslednji udeleženci:
- Pobudnik, naročnik in hkrati investitor načrtovane prostorske ureditve je GOLFTEAM d.o.o., Ulica Savinjske čete 4, Žalec;
- Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora;
- Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje; Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse finančne obveznosti, ki sledijo iz naslova priprave OPPN, bo zagotovil naročnik in investitor prostorske ureditve.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN prevzel načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0002/2005-2/3
Žalec, dne 26. oktobra 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost