Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5178. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, stran 14109.

Na podlagi prve, druge in četrte alineje 4. točke in 13. točke 129. člena ter tretjega odstavka 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06) se črtajo 4., 5. in 21. točka. Na koncu 20. točke se vejica nadomesti s piko.
V 9. točki drugega odstavka se črta beseda "pravnih".
V 28. točki drugega odstavka se črta beseda "pravne".
Na koncu 29. točke drugega odstavka se pika nadomesti s podpičjem. Dodata se dve novi točki, ki se glasita:
"30. "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
31. "institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja.".
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu prvega stavka pred dvopičjem doda besedilo, "zmanjšane za oblikovane rezervacije".
V drugem odstavku se beseda "nastala" nadomesti z besedilom, "prodanih, predloženih ali posojenih".
V tretjem odstavku se besedilo "s 47. in 52. do 59. členom" nadomesti z besedilom "z določbami tretjega do petega poglavja".
3. člen
V prvem stavku prvega odstavka 4. člena se za prvo vejico doda besedilo "ki ni odbitna postavka od njenega kapitala in".
V drugem stavku točke (b) drugega odstavka se besedilo "prištevajo izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami" nadomesti z besedilom "prištevajo deli izpostavljenosti, zavarovani z nepremičninami, pri katerih banka uporabi utež tveganja 35% v skladu z drugim do četrtim odstavkom 23. člena tega sklepa, utež tveganja 50% v skladu s četrtim odstavkom 25. člena tega sklepa ali utež tveganja 100% v skladu s točko (a) prvega odstavka 23. in 25. člena tega sklepa".
Točka (d) drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "(d) izpostavljenost mora biti ena od velikega števila izpostavljenosti s podobnimi lastnostmi, tako da so tveganja, povezana s takimi izpostavljenostmi, znatno zmanjšana. Šteje se, da je pogoj iz prejšnjega stavka izpolnjen, če vsota izpostavljenosti do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) tega odstavka, pred upoštevanjem učinkov kreditnega zavarovanja in odstotkov iz točk (a) do (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa ne preseže 0,2% vsote vseh izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) tega odstavka, pred upoštevanjem učinkov kreditnega zavarovanja in odstotkov iz točk (a) do (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa. Če je odstotek iz prejšnjega stavka presežen, mora banka z izračuni dokazati, da je nesistematično tveganje, povezano z njenimi izpostavljenostmi, ki jih razvrsti v kategorijo izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, odpravljeno.".
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: "(5) Izpostavljenost se sme razvrstiti v kategorijo izpostavljenosti do podjetij ali v kategorijo izpostavljenosti do institucij ali podjetij s kratkoročno bonitetno oceno, če gre za izpostavljenost do pravne osebe ali fizične osebe, ki samostojno in trajno opravlja eno ali več pridobitnih dejavnosti.".
4. člen
V prvem stavku prvega odstavka 5. člena se za prvo vejico doda besedilo "ki ni odbitna postavka od njenega kapitala in".
V sedmem odstavku se besedilo "ji glede na stopnjo kreditne kvalitete" nadomesti z besedilom "ni izpostavljenost iz osmega odstavka 34. člena tega sklepa in ki ji v skladu z določbami 6. do 43. člena tega sklepa".
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se na koncu točke (l) pika nadomesti z vejico. Dodata se novi točki (m) in (n) z besedilom, ki se glasi:
"(m) Mednarodna finančna pomoč za imunizacijo (International Finance Facility for Immunisation),
(n) Islamska razvojna banka (Islamic Development Bank).".
6. člen
Besedilo tretjega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi: "(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izpostavljenostim do institucij s preostalo efektivno zapadlostjo do vključno 3 mesecev, za katere je na razpolago dolgoročna bonitetna ocena imenovane ECAI, dodeli utež tveganja v skladu s Tabelo 8 tega odstavka.".
Besedilo točk (a) in (b) petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(a) se vsem neocenjenim dolgoročnim in kratkoročnim izpostavljenostim do institucije dodeli utež tveganja 150%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala ista institucija, dodelila utež tveganja 150%;
(b) se vsem neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do institucije dodeli utež tveganja, ki ni nižja od 100%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala ista institucija, dodelila utež tveganja, ki ni nižja od 50%.".
7. člen
Besedilo točk (a) in (b) tretjega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(a) se vsem neocenjenim dolgoročnim in kratkoročnim izpostavljenostim do podjetja dodeli utež tveganja 150%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdalo isto podjetje, dodelila utež tveganja 150%;
(b) se vsem neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do podjetja dodeli utež tveganja, ki ni nižja od 100%, če bi se v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdalo isto podjetje, dodelila utež tveganja, ki ni nižja od 50%.".
8. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo "izpostavljenosti, zavarovani" zamenja z besedilom "delu izpostavljenosti, zavarovanemu".
Besedilo točke (d) prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "(d) vrednost zavarovanega dela izpostavljenosti ne sme preseči 60% vrednosti nepremičnine, določene po pravilih za vrednotenje iz 89. do 92. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih. Odstotek iz prejšnjega stavka je lahko višji, vendar samo če tolikšen odstotek dovoljuje nadzorni organ druge države članice, v kateri stanovanjska nepremičnina leži.".
9. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedilom "poslovnimi nepremičninami" doda besedilo ", ležečimi na ozemlju držav članic".
V tretjem odstavku se za besedilom "poslovnih nepremičnin" doda besedilo ", ležečih na ozemlju držav članic".
V četrtem odstavku se besedilo "tržne vrednosti niti 60% hipotekarne kreditne vrednosti poslovne nepremičnine, če se slednja ugotavlja. Preostalemu delu zavarovane izpostavljenosti se dodeli utež tveganja 100%." nadomesti z besedilom "tržne vrednosti poslovne nepremičnine. Če poslovna nepremičnina leži v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici, ki je s predpisi določila kriterije za ocenjevanje hipotekarne kreditne vrednosti, se utež tveganja 50% uporabi le za del zavarovane izpostavljenosti, ki ne preseže 50% tržne vrednosti niti 60% hipotekarne kreditne vrednosti poslovne nepremičnine. Preostalemu delu zavarovane izpostavljenosti se dodeli utež tveganja v skladu s prvim odstavkom tega člena.".
10. člen
V 28. členu se na koncu pred piko doda besedilo: ", če ta del izpolnjuje vse pogoje iz 24. člena tega sklepa ali če ta del izpolnjuje vse pogoje iz 26. člena tega sklepa in če se temu delu lahko v skladu s četrtim odstavkom 25. člena tega sklepa dodeli utež tveganja 50%".
11. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko regulatorno zelo tveganim izpostavljenostim dodeli utež tveganja:
(a) v skladu s 27. in 28. členom tega sklepa, če izpostavljenost ustreza opredelitvi zapadle postavke iz 7. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa;
(b) v skladu s 23. do 26. členom tega sklepa, če izpostavljenost ustreza opredelitvi nezapadle izpostavljenosti iz 8. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa.".
12. člen
V 34. členu se črta četrti odstavek.
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "(5) Naložbam v lastniške finančne instrumente oziroma v druge oblike kapitala, razen če so odbitne postavke od kapitala, se dodeli utež tveganja:
(a) 100%, če bi se izdajatelju lastniškega finančnega instrumenta oziroma druge oblike kapitala v skladu z drugimi določbami tega poglavja in določbami tretjega poglavja tega sklepa dodelila utež tveganja 0%, 20%, 50%, 75% ali 100%;
(b) 150%, če bi se izdajatelju lastniškega finančnega instrumenta oziroma druge oblike kapitala v skladu z drugimi določbami tega poglavja in določbami tretjega poglavja tega sklepa dodelila utež tveganja 150%.
Ne glede na prejšnji stavek se deležu neplačanega kapitala, vpisanega v Evropski investicijski sklad, in naložbam v lastniške finančne instrumente oziroma druge oblike kapitala, ki jih izdajo institucije in ki niso odbitna postavka od kapitala, dodeli utež tveganja v skladu z drugim odstavkom 16. člena in 19. členom tega sklepa.".
V sedmem odstavku se beseda "assest" nadomesti z besedo "asset". Za besedilom "(outright forward purchases)" se doda besedilo "iz točke (f) oziroma (i) četrtega odstavka Priloge II tega sklepa".
13. člen
Naslov 40. člena se spremeni tako, da se glasi: "(Bonitetne ocene oziroma MEIP ene ali več imenovanih ECAI oziroma ECA za isto izpostavljenost)".
V prvem odstavku se besedilo "finančni instrument ali dolžnika ocenila" nadomesti z besedilom "za določeno izpostavljenost na razpolago bonitetna ocena oziroma MEIP". Besedilo "le ena imenovana" se nadomesti z besedilom "le ene imenovane".
V drugem odstavku se besedilo "finančni instrument ali dolžnika ocenili" nadomesti z besedilom "za določeno izpostavljenost na razpolago bonitetni oceni oziroma MEIP". Besedilo "dve imenovani" se nadomesti z besedilom "dveh imenovanih".
V tretjem odstavku se besedilo "je finančni instrument ali dolžnika ocenilo" nadomesti z besedilom "so za določeno izpostavljenost na razpolago bonitetne ocene oziroma MEIP treh ali".
14. člen
Naslov 41. člena se spremeni tako, da se glasi: "(Uporaba dolgoročnih bonitetnih ocen dolžnika in finančnih instrumentov imenovane ECAI)".
V prvem odstavku se za besedo "ocenjen" doda besedilo "z dolgoročno bonitetno oceno imenovane ECAI".
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "(2) Če finančni instrument, na katerega se nanaša izpostavljenost do dolžnika, ni ocenjen z dolgoročno bonitetno oceno imenovane ECAI in če je imenovana ECAI izdelala najmanj eno dolgoročno bonitetno oceno za dolžnika ali njegove druge finančne instrumente, mora banka za določanje uteži tveganja izpostavljenosti uporabiti višjo izmed naslednjih dveh uteži:
(a) najvišja utež tveganja med utežmi tveganja, ki ustrezajo dolgoročnim bonitetnim ocenam dolžnika oziroma njegovih drugih finančnih instrumentov, ki jih je izdelala imenovana ECAI;
(b) utež tveganja, ki bi se v skladu z določbami 6. do 21. in 32. člena tega sklepa dodelila zadevni izpostavljenosti, če na razpolago ne bi bilo nobene dolgoročne bonitetne ocene imenovane ECAI.".
V prvem stavku tretjega odstavka se črta beseda "neocenjeni". Za besedilom "finančni instrument" se doda besedilo ", ki ga imenovana ECAI ni ocenila". Pred besedo "bonitetni" se doda beseda "dolgoročni".
15. člen
Naslov 42. člena se spremeni tako, da se glasi: "(Uporaba kratkoročnih bonitetnih ocen finančnih instrumentov imenovane ECAI)".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(2) Banka uporabi kratkoročno bonitetno oceno finančnega instrumenta, ki jo je izdelala imenovana ECAI, le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti iz naslova ocenjenega finančnega instrumenta.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(3) Če bi se finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala institucija ali podjetje, v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa dodelila utež tveganja 150%, mora banka ne glede na določbo drugega odstavka tega člena in ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 41. člena tega sklepa vsem neocenjenim dolgoročnim in neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do istega dolžnika dodeliti v skladu s to kratkoročno bonitetno oceno utež tveganja 150%.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(4) Če bi se finančnemu instrumentu s kratkoročno bonitetno oceno imenovane ECAI, ki ga je izdala institucija ali podjetje, v skladu s Tabelo 11 iz 31. člena tega sklepa dodelila utež tveganja, ki ni nižja od 50%, mora banka ne glede na določbo drugega odstavka tega člena vsem neocenjenim kratkoročnim izpostavljenostim do iste institucije ali podjetja dodeliti v skladu s to kratkoročno bonitetno oceno utež tveganja:
(a) 100%, če bi se jim ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka 41. člena tega sklepa dodelila utež tveganja, ki je nižja od 150%;
(b) 150%, če bi se jim ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka 41. člena tega sklepa dodelila utež tveganja 150%.".
16. člen
Naslov 43. člena se spremeni tako, da se glasi: "(Uporaba bonitetne ocene finančnega instrumenta, denominiranega v domači valuti dolžnika, in bonitetne ocene finančnega instrumenta, denominiranega v tuji valuti)".
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(1) Za namen tretjega odstavka 41. člena ali drugega odstavka 42. člena tega sklepa lahko banka uporabi:
(a) bonitetno oceno finančnega instrumenta, denominiranega v domači valuti dolžnika, le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti do istega dolžnika, denominirane v domači valuti dolžnika;
(b) bonitetno oceno finančnega instrumenta, denominiranega v določeni tuji valuti, le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti do istega dolžnika, ki je denominirana v isti tuji valuti.";
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko banka za namen tretjega odstavka 41. člena ali drugega odstavka 42. člena tega sklepa uporabi bonitetno oceno finančnega instrumenta, denominiranega v domači valuti dolžnika, če je izpostavljenost banke do istega dolžnika, ki ni denominirana v domači valuti dolžnika, nastala na podlagi soudeležbe multilateralne razvojne banke, navedene v prvem odstavku 16. člena tega sklepa.".
17. člen
V besedilu točke (a) drugega odstavka Priloge II se črta besedilo "za katere obstaja možnost samoporavnave oziroma". Za besedo "zavarovanje" se doda besedilo ", oziroma iz naslova poslov, pri katerih tudi obstoji možnost samoporavnave".
V točki (a) tretjega odstavka se črta besedilo "za katere obstaja možnost samoporavnave oziroma".
V točki (i) četrtega odstavka se na koncu pred podpičjem doda besedilo ", pri katerih lahko pride do ponovnega nakupa sredstev le na podlagi zahteve tiste pogodbene stranke, ki je bila pri prodaji prejemnik sredstev".
18. člen
Priloga V se spremeni tako, da se glasi:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Do 30. 6. 2008 lahko banka za namen prvega odstavka 4. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice pri razvrščanju posameznih izpostavljenosti uporablja tudi postopek razvrščanja, ki se razlikuje od postopka razvrščanja iz 18. člena tega sklepa (Priloga V), vendar mora v tem primeru Banki Slovenije posredovati tudi shematski prikaz uporabljenega postopka razvrščanja.
20. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti