Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Ob-30752/07 , Stran 7423
I. Najemodajalec: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. II. Predmet najema: predmet najema je poslovni prostor v pritličju Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota, skupne površine 49 m2 in je primeren za opravljanje mirne poslovne dejavnosti. Prostor ni dokončan, najemojemalec ga bo dolžan na lastne stroške usposobiti za poslovanje, skladno z že urejenimi prostori v objektu. Vložena sredstva v usposobitev poslovnega prostora se bodo najemniku povrnila s pobotom najemnine v višini dejanske vrednosti izvedene investicije. V usposobitev poslovnega prostora in v pobot najemnine ne spada pisarniška oprema, ki jo bo zagotovil najemojemalec. III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 14 €/m2 poslovnega prostora mesečno (brez DDV) in se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. IV. Pogoji najema: 1. Najemnik mora tekoče vzdrževati predmet najema. Najemnik je dolžan z upravljavcem objekta skleniti pogodbo glede pokrivanja obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, čiščenje ipd.). Prostor se oddaja za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja. 2. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. V. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje poslovne dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz sodnega registra). c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 500 EUR, na TR 01280-0100011405 Banka Slovenije. Uspelemu ponudniku bo varščina vračunana v ceno najemnine, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. d) Pisno ponudbo je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – ponujeno mesečno višino najemnine na m2, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; – opis in predstavitev poslovne dejavnosti, katero bi ponudnik izvajal v prostorih, ki so predmet javnega razpisa; – potrdilo o plačilu varščine; – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca; – izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 14. 12. 2007, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za oddajo poslovnega prostora v pišk v najem«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, III. vhod – 3. nadstropje, dne 17. 12. 2007, ob 12. uri. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran ponudnik, ki bo za poslovni prostor, ki je predmet tega razpisa, ponudil najvišjo mesečno najemnino. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom ter ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro na tel. 02/525-16-62 – Darja Potočnik.

AAA Zlata odličnost