Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 430-612/2007/2 Ob-30894/07 , Stran 7395
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor v primeru, ko se žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, – psihološko pomoč, – pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), – pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, – prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, – pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem, – pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi v celotnem kazenskem postopku, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, – varovanje varnega prostora, v času varne namestitve, – osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku (50.000 kom). III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, je 74.000 EUR. Projekt se financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve, proračunska postavka 6094 – Oskrba migrantov. IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2009, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje: 1. prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz vloge na javni razpis; 2. varen prostor se mora nahajati v Republiki Sloveniji in se ne sme uporabljati za druge namene; 3. projekt se mora izvajati po načelu nepridobitnosti; 4. so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva ali imajo opravljanje dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), (dokazilo – za fizične osebe potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; za zavode ali gospodarske družbe izpisek o registraciji iz sodnega registra, za verske skupnosti potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, za društva odločba upravne enote o registraciji in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a, ter v primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 priložijo s strani upravne enote overjen statut društva iz katerega je razvidno opravljanje dejavnosti); 5. imajo zagotovljene prostorske možnosti za namestitev v varnem prostoru, (dokazilo – predložen opis in velikost objekta, kjer se bo izvajala varna namestitev); 6. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (dokazilo – izpolnjena izjava iz razpisne dokumentacije); 7. uporabnicam ali uporabnikom projekta (t. i. žrtvam trgovine z ljudmi) se zagotavlja 24 urna dosegljivost po telefonu (dokazilo – izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije); 8. predložijo letne računovodske izkaze za leto 2006 (izkaz uspeha in bilanco stanja, ki je bil predložen AJPES-u). V primeru, da bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov, je potrebno predložiti program pokritja presežka odhodkov, ki ga je sprejel pristojni organ izvajalca; 9. proti prijavitelju projekta ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo – izjava); 10. v projektu se zagotavljajo sredstva v višini enega zaposlenega delavca. Zaposlitev mora biti obvezno zaposlitev strokovnega delavca po Zakonu o socialnem varstvu z višjo ali visoko izobrazbo, smeri socialni delavec/socialna delavka ali psiholog/psihologinja, z najmanj 4 leti delovnih izkušenj (prvi strokovni delavec). V primeru povečanega obsega dela, je dolžan izvajalec na zahtevo naročnika zagotoviti tudi drugega delavca (drugi strokovni delavec), ki pa bo plačan glede na dejansko število opravljenih ur na projektu, po bruto urni postavki iz finančne konstrukcije programa. Drugi strokovni delavec je lahko vključen preko podjemne pogodbe. Zanj je zahtevana izobrazba višja ali visoka šola ene od smeri izobrazbe, ki so naštete v 69. členu Zakonu o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo); 11. strokovna delavca iz točke 10. nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev (dokazilo – izjava zaposlenega o nekaznovanosti); 12. zoper strokovna delavca iz točke 10. tega razpisa ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo – izjava zaposlenega da ni bila vložena pravnomočna obtožnica); 13. sodelovanje z organi odkrivanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje z državnimi organi pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi – tujih državljanov (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 14. sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami pri izvajanju predmetnega naročila (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji); 15. zagotavljajo strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujočimi subjekti v procesu pomoči žrtvam in pregona storilcev (dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji). VI. Merila za izbor projekta Ministrstvo za notranje zadeve bo vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljena merila in odločilo o izbiri izvajalca in višini sredstev. 1. Delovne izkušnje: Ocenjuje se število let delovnih izkušenj oziroma delovne dobe. Ocenjuje se drugi strokovni delavec, in sicer v primeru, da ima drugi strokovni delavec 3 leta ali več delovnih izkušenj prejme vloga 1 točko, v primeru, da ima manj kot 3 leta delovnih izkušenj pa prejme 0 točk, pri čemer drugi strokovni delavec ne sme imeti statusa pripravnika. 2. Usposobljenost kadra: Ocenjujejo se druga znanja ali specializacije, s področja psiho-socialnega svetovanja. Prvi in drugi strokovni delavec se ocenjujeta posebej, pri čemer lahko vloga za prvega strokovnega delavca prejme maksimalno 4 točke, za drugega strokovnega delavca pa lahko prejme maksimalno 2 točki. Za prvega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 1 dodatno točko, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 2 točki. Za drugega strokovnega delavca v primeru udeležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z ženskami žrtvami nasilja v obsegu do 20 ur prejme vloga 0 točk, za vsakih dodatnih 20 ur pa prejme vloga 0,5 dodatne točke, pri čemer lahko vloga prejme maksimalno 1 točko. Za prvega strokovnega delavca v primeru univerzitetne ali visokošolske specializacije s področja psiho-socialnega svetovanja ali kontinuiranega izobraževanja s področja psihosocialnega svetovanja v trajanju najmanj 80 ur prejme vloga 2 točki, ter za drugega strokovnega delavca prejme vloga 1 točko. Iz dokazil o izobraževanju mora biti razvidno število ur izobraževanja. 3. Višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se enoletna višina odhodkov za stroške dela za prvega strokovnega delavca, ki jih prijavitelj navede v vlogi, in sicer prejme vloga z najnižjimi odhodki za stroške dela 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižjih odhodkov za stroške dela, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Prijavitelj naj v ponudbi navede izhodiščni količnik za prvega strokovnega delavca. 4. Cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se cena oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru, ki jo prijavitelj navede v svoji vlogi. Cena oskrbnega dne naj zajema stroške neposredno povezane z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi, navedene v predmetu razpisa. Vloga z najnižjo ceno oskrbnega dne v varnem prostoru prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene oskrbnega dne v varnem prostoru, pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Maksimalna vrednost cene oskrbnega dne za eno osebo v primeru oskrbe v varnem prostoru je 30 EUR. 5. Cena izdelave in distribucije informativnega gradiva: Vloga pri tem merilu lahko prejme maksimalno 4 točke. Ocenjuje se skupna cena izdelave in distribucije informativnega gradiva, ki jo vlagatelj navede v svoji vlogi. Vloga z najnižjo ceno prejme 4 točke, ostale vloge pa v odstotnem deležu manjše število točk glede na odstopanje od najnižje cene izdelave in distribucije informativnega gradiva pri čemer vloga ne more prejeti manj kot 0 točk. Informativno gradivo je namenjeno tujcem – imetnikom in prejemnikom delovnih dovoljenj za rizične poklice (plesalke, poklici v gradbeništvu, zaposlitve v gostinstvu …) ter tujcem, ki: zaprosijo za izdajo dovoljenj za prebivanje ali vizumov oziroma se jim izdajajo dovoljenja za prebivanje ali vizumi, prestopajo mejo ali prijavljajo prebivališča. Informativno gradivo bo na voljo na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, mejnih prehodih, upravnih enotah, centrih za socialno delo in v azilnem domu. V ta namen bo izvajalec programa zadolžen za produkcijo in distribucijo ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju teh ciljnih populacij. Kolikor je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja. Maksimalna vrednost izdelave in distribucije informativnega gradiva je 4.000 EUR. 6. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu št. 3 (višina odhodkov za stroške dela prvega strokovnega delavca) dosegel višje število točk. VII. Način financiranja projekta in upravičeni stroški Naročnik bo financiral naslednje stroške: 1. Stroški dela V projektu je zagotovljeno financiranje stroškov dela za enega zaposlenega (prvi strokovni delavec) v višini celotne plače (do višine letne bruto plače navedene v razpisni dokumentaciji), za drugega delavca (drugi strokovni delavec) pa samo za dejansko opravljene ure na projektu po bruto urni postavki navedeni v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo v skladu s kolektivno pogodbo. Prvi strokovni delavec v projektu, za katera se sredstva zagotavljajo s tem razpisom, ne sme biti zaposlen v drugih programih ali pri drugem delodajalcu. 2. Stroški oskrbnega dne v primeru oskrbe v varnem prostoru Namestitve v varnem prostoru bodo financirane le v obsegu realiziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki bo navedena v razpisni dokumentaciji. Izvajalec projekta mora v primeru zahteve Ministrstva za notranje zadeve omogočiti ogled prostorov osebi, pooblaščeni s strani ministra za notranje zadeve. Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: namestitev, prehrano, prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, pomoč pri urejanju statusa, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore v celotnem kazenskem postopku in psihosocialna pomoč, varovanje varnega prostora v času izvajanja varne namestitve. 3. Izdelava in distribucija informativnega gradiva Naročnik bo izvajalcu financiral dejanske stroške povezane z izdelavo in distribucijo informativnega gradiva, ki pa ne smejo presegati vrednosti navedene v izvajalčevi ponudbi na javni razpis. 4. Materialni stroški Po predhodnem dogovoru in odobritvi naročnika bodo financirani morebitni dodatni materialni stroški povezani z oskrbo žrtev trgovine z ljudmi. VIII. Oblika in obvezna vsebina vloge 1. Ponudniki morajo vlogo oddati na predpisanem obrazcu »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi 2008/2009«. Obrazca ni dovoljeno spreminjati. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje elemente: a) izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije; b) izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije; c) odločba upravne enote o registraciji za društva, sklep sodišča o registraciji za zavod ali podjetje, potrdilo Urada RS za verske skupnosti o statusu civilnopravne osebe za verske skupnosti, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme biti starejši od 30 dni; d) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti SURS-a ali AJPES-a za društvo, v primeru, da nima šifre podrazreda 85.3, pa tudi s strani upravne enote overjen statut; e) računovodski izkazi za leto 2006 (izkaz uspeha in bilanca stanja); f) pisna izjava o tem, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; g) pisna izjava o tem, da prvi strokovni delavec v projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; h) pisna izjava o tem, da drugi strokovni delavec v projektu ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; i) pisna izjava o tem, da proti prvemu strokovnemu delavcu v projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; j) pisna izjava o tem, da proti drugemu strokovnemu delavcu v projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; k) dokazilo o izobrazbi za prvega strokovnega delavca v projektu; l) dokazilo o izobrazbi za drugega strokovnega delavca v projektu; m) fotokopija delovne knjižice za prvega strokovnega delavca v projektu; n) fotokopija delovne knjižice za drugega strokovnega delavca v projektu; o) dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti (točka VI/2 objave javnega razpisa) za prvega strokovnega delavca v projektu; p) dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti (točka VI/2 objave javnega razpisa) za drugega strokovnega delavca v projektu; V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil zgoraj navedenih dokazil in izpolnjene prijave, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi vloge. V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, se bo ponudba izločila iz nadaljnjega postopka izbire. IX. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 10. 12. 2007, najkasneje do 15, ure ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. IV/6. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. X. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa 1. Prijavitelji bodo o izboru ponudbe obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika. 2. Zoper sklep oziroma obvestilo bo prijavitelj lahko vložil pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. XI. Razpisna dokumentacija Prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi v letih 2008–2009« in vzorec pogodbe) v tajništvu Službe za Evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana ali na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, http://www.mnz.gov.si. Prijavitelji jo lahko na podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elektronski pošti. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 12. 2007. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po faksu 01/428-48-68, po pošti na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov sandi.curin@gov.si s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis št. 430-612/2007«. Kontaktna oseba v zvezi z dvigom dokumentacije je mag. Sandi Čurin (tel. 01/428-40-52).

AAA Zlata odličnost