Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5172. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda, stran 14049.

Na podlagi 7. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 9. členom Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 109/04 in 65/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa program izpita iz poznavanja Državnotožilskega reda (v nadaljevanju: DTR), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, vsebino in obliko prijave k izpitu, potek in ocenjevanje izpita, zapisnik o poteku izpita, potrdilo o opravljenem izpitu, vodenje evidenc o izpitih in druga vprašanja v zvezi z načinom opravljanja izpita.
2. člen
(program izpita)
Izpit zajema preverjanje znanja z naslednjih področij: notranja ureditev državnih tožilstev, dodeljevanje in odvzem zadev državnim tožilcem, pravila pisarniškega poslovanja, vodenje vpisnikov, imenikov in evidenc, oblika in vsebina pečatov in štampiljk, poslovanje v zadevah državnotožilske uprave, zagotavljanje varnosti dokumentacije in premoženja, pravila o rednem opravljanju zadev in poročanju, poslovanje s strankami, pravila o vodenju statistike.
3. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidate, ki so zaposleni na državnem tožilstvu, k izpitu prijavi državno tožilstvo, kandidati, ki niso zaposleni na državnem tožilstvu, pa se lahko k izpitu prijavijo sami.
(2) V obvestilu, ki ga izda direktor Centra za izobraževanje v pravosodju, se določi dan, ura in kraj opravljanja izpita ter sestava izpitne komisije. Obvestilo se pošlje kandidatu najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za dan opravljanja izpita.
4. člen
(izpitna komisija)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(2) Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka izpita.
(3) Sestavo komisije za posamezni izpitni rok določi z obvestilom direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed predsednikov in članov komisij, imenovanih z odločbo ministra za pravosodje. Predsednik in en član izpitne komisije sta predstavnika državnega tožilstva, pri čemer mora biti vsaj eden izmed njiju državni tožilec, drugi član pa je z Ministrstva za pravosodje. Član mora imeti univerzitetno pravno izobrazbo.
(4) Predsednikom in članom izpitnih komisij pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.
5. člen
(zapisnikar)
(1) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o izpitu, imenuje direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed javnih uslužbencev, zaposlenih v ministrstvu, pristojnem za pravosodje. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke: osebne podatke kandidata, delovno dobo na državnem tožilstvu, naziv delovnega mesta, na katerega je kandidat razporejen, navedbo državnega tožilstva, kjer je zaposlen, sestavo izpitne komisije, datum opravljanja izpita, izpitna vprašanja ter uspeh.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
6. člen
(potek izpita)
(1) Izpit se opravlja ustno in traja za posameznega kandidata največ dvajset minut.
(2) Vprašanja kandidatom zastavljata predsednik in član izpitne komisije.
(3) Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju lahko z obvestilom na prošnjo kandidata odobri pisno obliko opravljanja izpita.
7. člen
(uspeh izpita)
(1) Izpitna komisija oceni uspeh kandidata z opisno oceno "je opravil" ali "ni opravil".
(2) Rezultat izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti člana izpitne komisije in kandidata takoj po končanem izpitu.
8. člen
(potrdilo)
(1) O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po opravljenem izpitu.
(2) Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
(3) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu ministrstva.
9. člen
(ponovni poskus)
Kandidat, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja le enkrat v roku, ki ga določi Ministrstvo za pravosodje, vendar najkasneje v dveh mesecih od prvega opravljanja izpita.
10. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi izpita oziroma pisno ne obvesti ministrstva najmanj tri dni pred izpitnim rokom, ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju kandidatu, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita ali ponovitvi izpita ali kandidatu, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati izpit, na njegov predlog z obvestilom določi nov rok za opravljanje izpita. Tako dovoljen pristop ne šteje za ponovitev izpita.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom izpita, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
(4) Za opravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta, neodložljive in nenačrtovane osebne obveznosti.
11. člen
(stroški izpita)
(1) Stroški izpita za kandidata, ki je zaposlen na državnem tožilstvu, bremenijo proračun.
(2) V primeru, da se kandidat brez opravičenega razloga izpita določenega dne ne udeleži ali odstopi med opravljanjem izpita, je dolžan plačati stroške izpita.
(3) Kandidat, ki želi opravljati izpit in še ni zaposlen na državnem tožilstvu, plača stroške izpita na podlagi izstavljenega računa.
12. člen
(evidenca izpitov)
(1) Za vsakega kandidata se vodi spis, ki vsebuje prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
(2) Ministrstvo za namene spremljanja in izvajanja izpitov vodi evidenco izpitov, ki vsebuje:
- zaporedno številko
- osebno ime kandidata in naslov prebivališča
- datum in kraj rojstva kandidata
- številko spisa kandidata
- stopnjo in vrsto izobrazbe kandidata
- osebna imena predsednika in članov izpitne komisije
- datum opravljanja izpita
- uspeh na izpitu.
(3) Spis in evidenca iz prejšnjih odstavkov se hranita dve leti po opravljenem izpitu, nato se arhivirata na Ministrstvu za pravosodje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-145/2007
Ljubljana, dne 26. oktobra 2007
EVA 2007-2011-0072
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti