Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5217. Tarifni pravilnik za storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Občini Žiri, stran 14173.

Občinski svet Občine Žiri je na podlagi 30., 33. in 47. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žiri (UVG, št. 4/97) na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Občini Žiri
1. Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov se izvaja na celotnem območju Občine Žiri in je obvezna za vse povzročitelje komunalnih odpadkov, torej fizične in pravne osebe. Neorganizirano in divje odlaganje komunalnih odpadkov ni dovoljeno.
2. Za vse odjemalce velja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, in sicer:
- Papir, steklo in embalažo se odlaga v posebne, označene zabojnike na zbirnih mestih - ekoloških otokih.
- Biološke odpadke iz gospodinjstev je treba kompostirati oziroma drugače odlagati na izvoru, biološke odpadke iz dejavnosti odda povzročitelj pooblaščenim predelovalcem neposredno.
- Ostanke komunalnih odpadkov je treba odložiti v zabojnike, namenjene za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.
- Kosovne odpadke (bela tehnika, električne naprave, avdio in video naprave, karoserije, pohištvo, odpadno železo itd.) in posebne odpadke (baterije, akumulatorje, pnevmatike, zdravila, pesticide, olja, čistila itd.) lahko občani brezplačno dostavijo v sortirnico odpadkov Osojnica, kjer se poskrbi za strokovno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Posebne odpadke iz dejavnosti se povzročiteljem zaračuna po dejanskih stroških.
- Manjše količine gradbenih odpadkov se odlaga v zabojnik namenjen gradbenim odpadkom v sortirnici v Osojnici, za količine večje od 1 m3 se izvede ravnanje z gradbenimi odpadki po dogovoru (prevoz gradbenih odpadkov na predelavo pooblaščenim predelovalcem).
- Nenevarni izkopni material (zemlja, kamenje, pesek) se po dogovoru s komunalnim nadzornikom lahko deponira na deponijo Postotnk. Za kritje stroškov se obračuna 20 EUR (DDV je vključen) na kamion deponiranega materiala. Manjše količine lahko občani oddajo brezplačno.
- Gospodinjstva iz Občine Žiri lahko enkrat letno ob predložitvi dokazila o poravnanih obveznostih zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov pripeljejo v sortirnico Osojnica do 1 m3 komunalnih odpadkov brezplačno, večje količine se obračunajo po veljavni tarifi.
- Odpadki, ki jih v sortirnico pripeljejo pravne in druge fizične osebe, se obračunajo po veljavni tarifi, za odložena odpadna okna se obračunava 2,0 EUR/okno (DDV je vključen).
3. Od 1. 6. 2000 dalje je enota za obračun storitve kubični meter odpeljanih komunalnih odpadkov. Cena storitve je enotna za vse kategorije odjemalcev. Od 1. 7. 2007 se obračunavajo naslednje storitve:
- Zbiranje in odvoz odpadkov v višini 18,73 evra/m3 brez DDV,
- Odlaganje odpadkov v višini 17,71 evra /m3 brez DDV.
4. Odjemna mesta, ki so vključena v ulični odvoz komunalnih odpadkov, odlagajo komunalne odpadke v zabojnike in jih oddajo smetarskemu vozilu po veljavnem urniku, ki ga objavi izvajalec odvoza. Storitev se obračuna mesečno glede na prostornino zabojnika in število odvozov v letu.
- Komunalni nadzornik opravi popis zabojnikov za vsako odjemno mesto, vodi evidenco v vseh spremembah in je pristojen za zbiranje obračunskih podatkov.
- Normalna prostornina zabojnika za gospodinjsko odjemno mesto je 120 litrov. Normalna frekvenca odvozov je 26 x letno, to je vsakih 14 dni, za odjemna mesta večja od 240 l pa je mogoč tudi odvoz s frekvenco 52 x letno, to je tedenski odvoz.
- Komunalni nadzornik lahko na podlagi vloge občanov, in na osnovi spremljanja dejanskega stanja posameznega povzročitelja odpadkov, za gospodinjstva, ki vključujejo 5 ali manj oseb, odobri prostornino zabojnika 80 litrov, v primeru povečane količine odpadkov pa mora določiti večji volumen odjemnega mesta.
- Če živita v gospodinjstvu ena ali dve osebi, je najmanjša možna upoštevana količina 80 litrov na mesec, po odobritvi komunalnega nadzornika na osnovi spremljanja dejanskega stanja. V primeru povečanja količine odpadkov mora komunalni nadzornik te izjeme preklicati.
- Vsa odjemna mesta morajo imeti svoj zabojnik ustrezne velikosti. Komunalni odpadki, ki se nahajajo poleg odjemne posode v vrečah ali dodatnih posodah, se ne odpeljejo, oziroma se dodatno obračunajo.
5. Gospodinjstva, ki niso vključena v reden ulični odvoz odpadkov s smetarskim vozilom, morajo odpadke odlagati v najbližji skupni zabojnik na tako imenovane ekološke otoke. Storitev se obračuna mesečno glede na določeno povprečno količino odpadkov na gospodinjstvo.
- Povprečna količina odpadkov na gospodinjstvo je 240 litrov mesečno. Na podlagi vloge občanov in spremljanja dejanskega stanja lahko komunalni nadzornik gospodinjstvu, ki ima 5 ali manj oseb, določi obračunsko količino 160 l mesečno.
- Če živita v gospodinjstvu ena ali dve osebi, je najmanjša možna upoštevana količina 80 litrov na mesec, po odobritvi komunalnega nadzornika na osnovi spremljanja dejanskega stanja. V primeru povečanja količine odpadkov mora komunalni nadzornik te izjeme preklicati.
- Gospodinjstvom, ki so od ekološkega otoka oddaljena več kot 150 m, se povprečna obračunska količina odpadkov zniža za polovico, upoštevaje dejstvo, da morajo odjemalci odpadke dostaviti do ekološkega otoka z lastnim prevoznim sredstvom.
6. Tarifni pravilnik je sestavni del Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žiri (UVG, št. 4/97) in nadomešča Tarifni pravilnik z dne 11. 7. 2000.
7. Tarifni pravilnik velja od sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. 11. 2007 dalje.
Št. 3546-47/2007
Žiri, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti