Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5183. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih, stran 14115.

Na podlagi 4. točke 129. in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kreditnih zavarovanjih
1. člen
(1) V 2. členu Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju sklep) se črta točka (m).
(2) V točki (u) 2. člena sklepa se na koncu stavka pika nadomesti z vejico.
(3) Za točko (u) 2. člena sklepa se doda nova točka, ki se glasi:
"(v) kreditna institucija v tretjem odstavku 13. člena."
2. člen
(1) V prvem odstavku 3. člena sklepa se črta točka (g).
(2) V točki (q) prvega odstavka 3. člena sklepa se na koncu stavka pika nadomesti s podpičjem.
(3) Na koncu prvega odstavka 3. člena se za točko (q) dodata novi dve točki, ki se glasita:
(r) "investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS, in investicijska podjetja iz primernih tretjih držav iz Priloge V sklepa o tržnih tveganjih;
(s) "institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena sklepa se besedilo "Nobeni izpostavljenosti" nadomesti z besedilom "Nobena izpostavljenost", besedilo "biti dodeljena višja utež tveganja" pa se nadomesti z besedilom "imeti za posledico višji tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti".
4. člen
V tretjem odstavku 9. člena sklepa se besedilo "Priloge II Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij" nadomesti z besedilom "petega poglavja sklepa o tržnih tveganjih".
5. člen
V prvem odstavku 18. člena sklepa se besedilo "osebe, povezane z banko na način, določen v 56. členu ZGD-1" nadomesti z besedilom "nadrejene osebe in podrejene družbe, kot so opredeljene v 25. členu ZBan-1, ter zaposleni banke".
6. člen
V četrti alineji točke (b) 19. člena sklepa se besedilo "pravnih ali fizičnih oseb, ki so podrejene dolžniku (vključno z zaposlenimi pri teh osebah)" nadomesti z besedilom "dolžniku nadrejenih oseb, dolžniku podrejenih družb in njegovih zaposlenih".
7. člen
V točki (d) drugega odstavka 20. člena sklepa se beseda "nepremičnin" nadomesti z besedo "premičnin" in pred besedo "ali" doda besedilo "(Uradni list RS, št. 23/04 in 66/06)".
8. člen
V točki (a) 21. člena sklepa se beseda "nepremičnine" nadomesti z besedo "premičnine".
9. člen
V 22. členu sklepa se beseda "98." nadomesti z besedo "97.".
10. člen
V točki (e) 29. člena sklepa se na koncu pred podpičjem doda besedilo "(12. člen, drugi in tretji odstavek 13. člena in 14. člen sklepa o standardiziranem pristopu)".
11. člen
V drugem odstavku 37. člena sklepa se beseda "uporabi" nadomesti z besedilom "upošteva kot primerno" ter za besedo "če" doda beseda "ga".
12. člen
(1) V točki (b) 40. člena sklepa se beseda "104." nadomesti z besedo "103.".
(2) Na koncu točke (e) 40. člena sklepa se doda besedilo "Slednji mora imeti pravico oziroma možnost dajalca zavarovanja obvestiti o nastanku kreditnega dogodka."
13. člen
(1) V točki (a) tretjega odstavka 54. člena sklepa se beseda "69." nadomesti z besedo "67." in beseda "70." nadomesti z besedo "68.".
(2) V točki (c) tretjega odstavka 54. člena sklepa se besedilo "upravljanja s tveganji" nadomesti z besedilom "merjenja tveganja".
14. člen
(1) V 65. členu sklepa se v prvem stavku besedilo "86. in 87." nadomesti z besedilom "85. in 86.".
(2) V drugem stavku se beseda "86." nadomesti z besedo "85.".
15. člen
V točki (d) drugega odstavka 88. člena sklepa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "izračunana v skladu z 69. členom tega sklepa.".
16. člen
Ne glede na drugo alinejo točke (b) 17. člena sklepa se do 31. 12. 2008 kot neodvisni cenilci za ocenjevanje vrednosti nepremičnin štejejo tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, ki so bili imenovani na podlagi zakona, ki ureja sodišča, če uporabljajo metode vrednotenja, ki temeljijo na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.
17. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost