Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

Št. 032 01/0009/2007 Ob-30578/07 , Stran 7413
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 Uradni list RS, št. 63/07) Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: direktorja Občinske uprave Občine Žalec (v besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske). Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne ali druge ustrezne smeri; – imeti najmanj sedem let delovnih izkušenj; – imeti opravljen državni izpit iz javne uprave; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, poznajo problematiko in pravno ureditev lokalne samouprave in uporabe proračunskih sredstev. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis, v katerem kandidat navede tudi drugo znanje in veščine, ki jih je pridobil. Ponudbi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: 1. Izjavo kandidata: – o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila pridobljena; – da je državljan Republike Slovenije; – da ima opravljen državni izpit iz javne uprave; – o nekaznovanosti, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje; – izjavo, da za namen tega natečaja dovoljuje Občini Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev tega razpisa iz uradnih evidenc ali pa predložiti fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev tega razpisa. 2. Opis in navedba delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj iz razpisa Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji strokovne izobrazbe, ne glede na to, ali je delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja. Okvirna vsebina dela: – neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela oddelkov občinske uprave; – opravljanje najzahtevnejših del in nalog občinske uprave, vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini; – zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne oddelkom občinske uprave; – odločanje v upravnih stvareh. Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za direktorja občinske uprave« na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v osmih dneh po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.zalec@eunet.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Na predlog natečajne komisije bo kandidata na položaj direktorja občinske uprave imenoval župan Občine Žalec za petletni mandat. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec. V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstili kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, oziroma bo iz prijave izhajalo, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidati bodo o izboru javnega natečaja obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Žalec. Informacije o izvedbi javnega natečaja so na voljo vsak delovni dan po tel. 03/713-64-12 (Darja Orožim).

AAA Zlata odličnost